Istraživanje u tijeku!

Točno deset godina nakon što je prvi put provedeno, u Međimurju se trenutno provodi drugo istraživanje na temu: Percepcija i stavovi stanovništva Međimurske županije o prirodi i okolišu.

Godine 2001. istraživanje je provedeno putem dviju udruga (ECOLOGICA iz Zagreba i ZEO NOBILIS iz Međimurja) u sklopu jednog projekta koji se u to vrijeme provodio u Međimurju. Početkom 2002. godine publicirana je i brošura s rezultatima istraživanja, a sami rezultati dali su i dobar medijski odjek. Sada, deset godina kasnije, istraživanje provodi Javna ustanova MEĐIMURSKA PRIRODA uz vanjsku suradnicu Branku Mavrin koja predmetno istraživanje provodi u sklopu svojeg diplomskog rada.

Istražuje se – kao što je iz naslova istraživanja razvidno – percepcija (doživljaj) i stavovi stanovništva Međimurske županije o prirodi i okolišu, a ne stvarno stanje prirode i okoliša.

Dodana vrijednost istraživanja je u tome što se rezultati mogu usporediti sa onima otprije deset godina. U tih deset godina, pitanja prirode i okoliša više nisu u drugom planu, jer mediji sve više pažnje pridaju upravo tim temama. Nadalje, u tih deset godina stasao je i ekološki pokret u Međimurju, zaštita prirode dignuta je na višu razinu, zakonodavstvo u zaštiti okoliša postalo je strože a provedba efikasnija … pa je za očekivati da će i percepecija prirode i okoliša od strane Međimuraca biti dublja, a ne samo površna.

Uskoro više na ovim stranicama.