Poljoprivreda i bioraznolikost

Centar za posjetitelje Križovec ugostio je važnu radionicu pod naslovom: Poljoprivreda i biološka raznolikost.

Radionica se održala 30. listopada 2012. s početkom u 10.00 sati, a okupila je četrdesetak sudionika s područja Međimurske i Varaždinske županije. Predavači su bili redom Sonja Karoglan Todorović (udruga ECOLOGICA), Roman Ozimec (samostalni konzultant) i Siniša Golub (ravnatelj ustanove).

Na radionici je bilo riječi o poljoprivrednim područjima visoke biološke raznolikosti te o zakonskoj regulativi i ekonomskim instrumentima kojima se u Europskoj uniji, a uskoro i u Hrvatskoj, poljoprivredni proizvođači potiču na zaštitu biološke raznolikosti (npr. poljoprivredno-okolišni programi, plaćanja za NATURA 2000 područja).

U Hrvatskoj još uvijek postoje mnoga poljoprivredna područja koja karakterizira kombinacija korištenja zemljišta niskog inteziteta, poluprirodne vegetacije i mozaičnog krajobraza. U Europskoj uniji ovakva područja su definirana kao poljoprivredna područja visoke biološke raznolikosti (engleski: high nature value farmland-HNVF). Skrb o takvim područjima sastavni je dio kako EU poljoprivredne, tako i EU politke zaštite prirode.

Kao primjer mogućnosti korištenja spomenutih poticaja korišten je Spomenik prirode Bedekovićeve grabe. Naime, za staništa na tom lokalitetu znaju se mjere koje doprinose održavanju povoljnog stanja prirode, znaju se ciljane vrste i aktivnosti koje treba provoditi da bi se ciljane vrste zadržale i održale u zaštićenom području, a veličina lokaliteta omogućava i lakšu provedbu zaštite. Većina radnji na održavanju tog spomenika prirode odnosi se upravo na poljoprivredne aktivnosti, pa će vlasnicima zemljišta u tom zaštićenom području biti jako zanimljivo i nadalje zadržati visoku razinu biološke raznolikosti na svojem zemljištu, jer će visina poticaja (nakon ulaska RH u EU) uvelike ovisiti upravo o poštivanju mjera koje doprinose očuvanju prirodnih vrijednosti.