Sudjelovanje na radionici SEE River

U Koprivnici u hotelu „Podravina” 14. lipnja 2013. godine održana je Nacionalna radionica u sklopu projekta Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Europe – SEE River koju je organizirao Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim vodama i Državnim zavodom za zaštitu prirode kao partnerima na ovom projektu koji se odvija u sklopu Transnacionalnog Programa za Suradnju za Jugoistočnu Europu. Radionici je prisustvovalo trideset stručnjaka vezanih uz upravljanje rijekom Dravom. Ciljevi radionice bili su predstavljanje SEE River projekta dionicima duž riječnog koridora Drave na nacionalnoj razini, rasprava o ciljevima i mjerama iz Deklaracije o rijeci Dravi te stvaranje zajedničke vizije rijeke Drave i predlaganje akcijskih planova. S obzirom na ugroženost riječnih slivova uslijed neodrživog korištenja, povećanih antropogenih utjecaja i sve većih rastućih problema pojave sve češćih i izraženijih poplava i suša uzrokovanih klimatskim promjenama dolazi do kontinuiranih promjena u morfologiji, povećanom zagađenju vodotoka i degradaciji vodenih staništa, a također javljaju se i konflikti u korištenju zemljišta.