Međunarodna noć šišmiša

GE DIGITAL CAMERAI ove se godine zadnje subote u kolovozu (31.08.) pod okriljem EUROBATS sporazuma obilježava 17. Međunarodna noć šišmiša (17th International Bat Night). Šišmiši predstavljaju najugroženiju skupinu sisavaca prema Direktivi o staništima. U nastavku navodimo neka nova saznanja temeljem istraživanja šišmiša u Međimurskoj županiji provedena tijekom 2011. i 2012. godine. Kao što smo već ranije obavještavali, istraživanje je provodila Marina Kipson, dipl. ing. biologije.  

Šišmiši (Chiroptera) čine drugu najveću skupinu sisavaca (Mammalia) s preko

tisuću vrsta opisanih u svijetu. Najstariji cjelovit fosil šišmiša potječe iz razdoblja ranog

Eocena, od prije 50 milijuna godina, s prehranom već tada baziranoj na kukcima. Unutar svijeta sisavaca, jedinstveni su zbog svoje sposobnosti leta te većina šišmiša za orijentaciju i lov koristi eholokaciju.

Istraživanje Marine Kipson i suradnika provedeno je u ljetnim mjesecima 2011. i 2012. godine (to je razdoblje kad su šišmiši aktivni i formiraju porodiljne kolonije). U Međimurju je istraženo 6 lokaliteta uz Muru, Dravu i Trnavu te 12 crkvenih objekata u naseljima uz Muru i Dravu. Uz Muru, Dravu i Trnavu je detektirano 13 vrsta šišmiša (od ukupno 35 vrsta koliko ih je do sada zabilježeno u Hrvatskoj). Na navedenim lokacijama najviše je nađeno jedinki vrste rani večernjak (Nyctalus noctula) i riječni šišmiš (Myotis daubentonii). U 3 crkvena objekata Međimurja pronađene su i porodiljne kolonije sivog dugoušana (Plecotus austriacus) te kasnog noćnjaka (Eptesicus serotinus).

GE DIGITAL CAMERA

Bez obzira na značajan broj zabilježenih vrsta šišmiša bitno je napomenuti da je velik dio istraživanog područja pod jakim antropogenim utjecajem  – od utvrđivanje obala, izgradnje odvodnih kanala, isušivanja močvarnih područja, ograničavanja utjecaja rijeke do pretvorbe staništa u poljoprivredno područje. Područja uz rijeke su značajnim dijelom pretvorena u polja kukuruza, a pretpostavka je da primjenjivanje pesticida, u tom području, u samoj blizini poplavnih šuma ima negativan utjecaj i na faunu šišmiša.

Izvor podataka:

FAUNA ŠIŠMIŠA (CHIROPTERA) NA ODABRANIM PODRUČJIMA

REGIONALNOG PARKA MURA-DRAVA

Autorica: Marina Kipson, dipl. ing. biol.