Održavanje lokaliteta ekološke mreže HR2000377 Totovec

KošnjaMeđimurska priroda je u suradnji sa Šumarijom Čakovec organizirala i provela košnju šumskog zemljišta na lokalitetu ekološke mreže HR2000377 Totovec – nalazište crnkaste sase, važno područje za divlje svojte. Navedeni lokalitet površine je 19,25 ha. Sama aktivnost košnje obavljena je 25. srpnja 2013. godine.

Lokalitet je značajno stanište više strogo zaštićenih biljnih vrsta, među kojima je najznačajnija crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans). Od ostalih zaštićenih vrsta istiću se trozubi kaćun (Orchis tridentata), mali kaćun (Orchis morio) i hrvatski karanfil (Dianthus croaticus).

Jedan od glavnih razloga ugroženosti brojnih biljnih vrsta je i čovjek koji svojim (ne)djelovanjem ugrožava prirodna staništa. Redovita košnja navedenog staništa važna je mjera zaštite istog.

GE DIGITAL CAMERAGE DIGITAL CAMERA