Aktualna istraživanja u Međimurju

Istraživanje riba 2016U sklopu Projekta integracije u EU NATURA2000 provodi se Inventarizacija i kartiranje biološke raznolikosti i na području Međimurske županije. Glavni cilj projekta je prikupljanje novih kvalitativnih i kvantitativnih podataka za taksonomske grupe: Actinopterygii, Cephalaspidomorphi, Amphibia, Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera Trichoptera. Brojni su istraživači ovih ljetnih dana na području Međimurske županije.

Osim terenskog istraživanja vrši se i laboratorijska obrada navedenih taksonomskih skupina faune radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka. Tim stručnjaka koji provodi istraživanja je konzorcij OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Hrvatsko ihtiološko društvo, Hrvatsko herpetološko društvo – HYLA, Društvo za zaštitu prirode Hrvatske “Natura” i Udruga BIOM. Istraživači se sukladno ishođenim dopuštenjima za termine i lokacije terenskih obilazaka na području Međimurske županije javljaju “Međimurskoj prirodi” koja podržava aktivnosti te provodi nadzor provedbe projekta na terenu.

Fotografija: M. Mesarić