Donacije ustanove u 2017. godini

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode je tijekom 2017. godine, u okviru svojeg proračuna, izdvojila i donirala =4.500,oo kuna za tri udruge koje su svojim radom doprinijele očuvanju i popularizaciji prirodne baštine Međimurske županije.

Konkretno:

-Ekološka udruga Platana iz Nedelišća ostvarila je potporu od =2.000,oo kuna za projekt zaštite žaba od stradavanja na prometnicama;

-Udruga Frkanovčani iz Frkanovca ostvarila je potporu od =2.000,oo kuna za aktivnosti košnje i suzbijanja invazivnih vrsta unutar Spomenika prirode Bedekovićeve grabe i Ekološke mreže Međimurje (proljetna i jesenska košnja uz strogi nadzor stručne službe ustanove);

-Savez udruga Prvi korak ostvario je potporu od =500,oo kuna za organizaciju humanitarnog spusta po rijeci Drava dana 10. lipnja 2017. godine, Regionalni park Mura-Drava.

o o o

Javna ustanova svake godine raspolaže sa skromnim sredstvima za potporu ekološkim projektima udruga, a iznos pojedinačne potpore u pravilu ne prelazi 2.000 kuna. Potpora se može zatražiti od ustanove pismenim putem, uz jasno obrazloženje potreba te opisa kako će projekt doprinijeti očuvanju prirode Međimurske županije. Potpora je strogo namjenska, a Ustanova kontrolira provođenje projekta za koji je donirala sredstva. Potporu ne mogu ostvariti fizičke osobe i političke stranke, već samo udruge u čijem je fokusu zaštita prirode Međimurske županije.