OKONČANO: Natječaj za radno mjesto: Administrativni referent

Na temelju članka 22. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i Odluke ravnatelja (KLASA: 112-03/18-01/3, URBROJ: 2109-15-01-18-01) od 3. kolovoza 2018., Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode raspisuje

NATJEČAJ za zaposlenje

 1. administrativnog referenta na projektu „Med dvemi vodami“ 
  1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Med dvemi vodami“

Od kandidata tražimo:

 • najmanje srednja stručna sprema smjera upravni referent, a poželjno prvostupnik javne uprave
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (provjeravamo kroz razgovor)
 • organizacijske sposobnosti i sposobnost rada u kolektivu
 • poznavanje rada na računalu
 • hrvatsko državljanstvo
 • posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije
 • poželjno: položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • motivacijsko pismo do 1.800 znakova
 • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (elektronički zapis ili preslika)
 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda
 • preslik vozačke dozvole
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci, odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

 

Mjesto rada: Križovec (Grad Mursko Središće)

Predviđeni početak rada: 10. rujna 2018.

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. Rok za podnošenje prijava: 14 dana od objave natječaja u Međimurskim novinama i na Internet stranicama Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te koji zadovoljavaju formalne uvjete propisne natječajem bit će pozvani na razgovor (intervju) pred Povjerenstvom. O imenovanju odnosno izboru, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od završetka Natječaja.

 

Prijave slati na adresu:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec

40315 Mursko Središće

s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za administrativnog referenta ”

 

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja ovog Natječaja i pravo ne izvršiti izbor po raspisanom Natječaju.

 

Križovec, 10. kolovoza 2018.

KLASA: 112-03/18-01/3

URBROJ: 2109-15-01-18-02

 

mr.sc. Siniša Golub

ravnatelj ustanove