Dojave građana

PODSJEĆAMO: Na internetskim stranicama Međimurske prirode dostupan je obrazac dojave čuvarima prirode. Putem tog obrasca, svi zainteresirani mogu prijaviti uočeni problem u prirodi, a prijava se upućuje direktno čuvarima prirode koji onda dalje postupaju po službenoj dužnosti. Naravno, ako je problem direktno vezan za zaštićena područja ili zaštićene vrste unutar ili izvan zaštićenih područja. Time je rad Javne ustanove još više približen svima onima koji žele doprinijeti očuvanju prirode u Međimurju.

Čuvari prirode postupaju po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o zaštiti prirode te procesuiraju one zabranjene radnje i kažnjiva ponašanja koja su taksativno navedena u Zakonu, što ne znači da prilikom uočavanja problema koji direktno ne spadaju u njihovu domenu okreću glavu. Prijave koje dolaze do čuvara prirode, a spadaju u djelokrug rada drugih institucija, ne završavaju u ladici, već se nakon obrade i prikupljanja relevantnih informacija prosljeđuju do nadležnih institucija na daljnje postupanje. Postignuta razina kvalitetne suradnje s inspekcijama, policijom, komunalnim redarima i ostalima preduvjet je uspješnog rješavanja problema na terenu.

Ovakva komunikacija između građana i nadležnih institucija sve je popularnija pa od nedavno sva tri međimurska grada imaju mogućnost online prijava putem aplikacije E-Redar.

Grad Čakovec je još 2016. godine uveo upotrebu ove aplikacije pomoću koje građani putem interneta mogu gradskoj upravi poslati svoje prijedloge, zamjerke i zapažanja vezana uz komunalnu službu i gradsku infrastrukturu. E-Redar internetska je aplikacija koja građanima omogućuje jednostavno i brzo slanje prijava preko računala ili mobilnih telefona, praćenje tijeka rješavanja predmeta te komunikaciju s gradskim komunalnim službama.

Prošle su se godine u mrežu gradova koji koriste aplikaciju E-Redar uključila i naša preostala dva grada – Prelog i Mursko Središće. Preko aplikacije građani mogu gradskom komunalnom redarstvu prijaviti problem, poslati fotografiju, prijedlog ili kritiku. Korištenje E-Redara vrlo je jednostavno. Pomoću aplikacije možete poslati prijavu i pregledati ostale prijave. Aplikacija automatski unese vašu lokaciju prijave, tako da ako je komunalni redar trenutno na terenu može stići na lokaciju koja je prijavljena. Fotografija prijave nije nužna, ali može se poslati kako bi se dodatno vidio uvid u situaciju. Odabir kategorija prijave je šarolik, a odnosi se na divlja odlagališta otpada, držanje životinja, građevinske inspekcije, javna rasvjeta, javno-prometne površine, odlaganje otpada, održavanje otpada, održavanje naselja, parkiranje, poljoprivredna zemljišta i zelene površine. Nakon što je prijava poslana, ona u obliku obavijesti stigne na mobitel komunalnog redara i stručnih službi koji, ako je u njihovoj nadležnosti odgovaraju na prijavu ili jednostavno dođu na mjesto s koje je prijava poslana. Time se omogućava jednostavnija i brža komunikacija između građana i komunalnih službi.

Aplikaciji E-Redar se može pristupiti na sljedećoj poveznici: http://eredar.hr/Mobilna