Analiziramo dionike

foto: Žan Novosel

Plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja i čuvanja, aktivnosti za njihovo postizanje i pokazatelji provedbe plana. Plan upravljanja tijekom vremena provedbe omogućava učinkovito i prilagodljivo upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže. Donosi se za razdoblje od deset godina. Učinkovito upravljanje zaštićenim područjem nije moguće bez uključivanja dionika i stalne suradnje s lokalnom zajednicom, stoga se planovi pišu prema načelu participatornosti prema kojem se u različitim fazama, dionici uključuju na različite načine i na različitim razinama. Drugo važno načelo je načelo prilagodljivosti koje znači da se upravljanje temelji na kružnom procesu koji omogućava da se informacije i iskustva iz prošlosti uključuju u učinkovitije upravljanje u budućnosti, odnosno da se kroz kontinuiranu prilagodbu aktivnosti osigurava približavanje ciljevima upravljanja.

Proces izrade planova upravljanja je u Međimurskoj prirodi započet krajem 2020. godine s najvećim i najkompleksnijim planom upravljanja za Regionalni park Mura-Drava te pripadajuća područja ekološke mreže (područja očuvanja značajna za ptice i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – Mura, Drava akumulacije, Dravske akumulacije i Gornji tok Drave). U procesu izrade ovog kompleksnog plana sudjeluje pet županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode kroz čije područje se sam park proteže. U ovoj početnoj fazi „Priprema i strukturiranje procesa planiranja“ održan je uvodni koordinacijski sastanak te interna radionica s temom analiza dionika. Uz pomoć stručnjaka za planove upravljanja i facilitatora napravljena je detaljna tablica s dionicima koji su bitni za Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava. Analizirano je njihovo područje djelovanja, suradnja, utjecaj i interes te način uključivanja. Sljedeći koordinacijski sastanak će se održati sredinom ožujka te će uskoro krenuti i druga faza „Određivanje konteksta i izrada osnovnog dijela plana“.

Osim Plana upravljanja Regionalnim parkom, Međimurska priroda će raditi i na dodatna dva plana. Jedan od njih se odnosi na spomenik prirode Bedekovićeve grabe i Natura 2000 područje Međimurje i Donje Međimurje, a drugi na područje ekološke mreže Ribnjak – Mačkovec. Njihova izrada kreće u drugoj polovici ove godine. Prve desetogodišnje planove upravljanja u Republici Hrvatskoj izradili su nacionalni parkovi i parkovi prirode počevši od 2007. godine, a zaštićena međimurska priroda će svoje imati od kraja 2022. godine.

*U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi se projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ koji je započeo još u lipnju 2017., a traje do kraja 2022. godine. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Zavod za zaštitu okoliša i prirode projektni je partner. Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže pa tako i Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u Međimurskoj županiji.

Tekst pripremila:
Ivana Horvat, dipl. sanit. ing.
Asistentica za planiranje