Uklanjanje ilegalnih lovačkih čeka

Tijekom ožujka 2021. godine provedene su dvije akcije uklanjanja ilegalnih lovačkih čeka iz područja akumulacijskog jezera HE Dubrava u blizini preloške marine. Uklonjeno je ukupno 7 ilegalnih lovačkih čeka s kojih se vršio krivolov na strogo zaštićene vrste pataka i gusaka, a u akcijama su sudjelovali djelatnici javnih ustanova Međimurska priroda i Priroda Varaždinske županije, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec i udruge Biom.

Čuvari prirode su dojavu o postojanju lovačkih čeka s kojih se vrši krivolov primili od udruge Biom i na temelju te dojave izvršili nadzor područja te utvrdili postojanje 7 takvih čeka. Sukladno lovnogospodarskim osnovama lovačkih društava čija se lovišta prostiru na tom području, za postavljanje lovačkih čeka unutar zaštićenih područja potrebna je suglasnost javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, ali i suglasnost HEP Proizvodnje d.o.o. PP HE Sjever kao zakonskog upravljača zemljištem. S obzirom da nijedna od navedenih institucija nije izdala suglasnost za postavljanje lovačkih čeka na prostoru akumulacijskog jezera HE Dubrava, slučaj je prijavljen lovnoj inspekciji na daljnje postupanje. Nakon postupanja lovnog inspektora i zajedničkog nadzora čuvara prirode i lovne inspekcije, te nakon što su se lovačka društva izjasnila da predmetne lovačke čeke nisu zavedene u njihovim lovnogospodarskim osnovama i da ih njihovi članovi ne koriste za lov, utvrđeno je da su lovačke čeke bespravno postavljene. Prema informacijama i dokaznim materijalima kojima raspolažu u udruzi Biom, s tih se čeka vršio krivolov i na strogo zaštićene vrste. Naime, tijekom 2020. godine nisu na akumulacijama zimovale lovne vrste guski. Na Dravskim akumulacijama su bile opažene jedino Siva guska (Anser anser), strogo zaštićena vrsta i Lisasta guska (Anser albifrons) divljač pod trajnim lovostajem. Zimujuća jata guski su uobičajeno pomiješana sa strogo zaštićenim drugim vrstama gusaka (npr. siva guska, crvenovrata guska i sl.), te nije moguće organizirati selektivan lov na ovu vrstu. Temeljem svih tih saznanja odlučili smo da organiziramo akciju uklanjanja predmetnih lovačkih čeka.

Akcije uklanjanja lovačkih čeka proveli smo u dva dana, 5. i 13. ožujka 2021. godine. Cijela je akcija organizirana i provedena uz suglasnost HEP Proizvodnje d.o.o. PP HE Sjever kao zakonskog upravljača područjem i uz potporu lovne inspekcije i inspekcije zaštite prirode. S obzirom da se područje na kojem su se nalazile čeke prostire kroz dvije županije, osim Međimurske prirode u akciju se uključila i Javna ustanova Priroda Varaždinske županije koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije. Logističku podršku pružila je Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec ustupivši dva čamca i dva iskusna pripadnika koji su uvelike pomogli u realizaciji ove akcije. Akciju je podržala i lokalna samouprava – Grad Prelog se putem svog komunalnog redarstva i komunalnog poduzeća Prekom obvezao zbrinuti sav materijal nastao od rastavljanja ilegalnih objekata.

Tijekom akcije iz vode je izvađena ribarska mreža zapletača duljine 20 metara puna riba kapitalaca – dokaz da se na preloškom jezeru ne vrši samo krivolov na ptice, već i ribolov pomoću mreža koji se tretira kao kazneno djelo. Ribe su spašene, a mreža je predana ribočuvarskoj službi Saveza športskih ribolovnih društava Međimurske županije.

Reportažu o akciji uklanjanja lovačkih čeka iz prostora akumulacijskog jezera HE Dubrava, ali i širu priču o krivolovu u Hrvatskoj snimila je RTL televizija u okviru svojeg istraživačkog magazina Potraga. Reportažu možete pogledati na sljedećoj poveznici.