Međimurska priroda kao lovoovlaštenik

Uz širok spektar različitih poslova koje obavlja naša ustanova, od onih primarnih određenih zakonom pa do raznih neobaveznih aktivnosti kojima se bavimo jer smatramo da su važne za prirodu ili naše dionike, Međimurska priroda je i lovoovlaštenik.

Lovoovlaštenik ili ovlaštenik prava lova je pravna ili fizička osoba koja ima pravo lova na određenom području. Lovoovlaštenici su najčešće lovačka društva s pravom lova u svojim lovištima. Za lovište se izrađuje lovnogospodarska osnova koja uređuje sve vezano uz gospodarenje divljači i određenim lovištem na razdoblje od 10 godina. Pa zašto je onda Međimurska priroda lovoovlaštenik?

Vrana

Zato jer upravljamo Perivojem Zrinski u Čakovcu koji je nelovna površina, ali u kojem se nalaze ili povremene dolaze određene vrste divljači kojima na neki način želimo “gospodariti”, bilo da želimo smanjiti broj vrana ili ukloniti lisicu iz perivoja ili slično. Da bismo to mogli morali smo izraditi Program zaštite divljači koji se izrađuje za nelovne površine (kao što se za lovišta izrađuje lovnogospodarska osnova). U tom smislu mi smo prema zakonu korisnik nelovne površine, a ne lovoovlaštenik jer se ne radi o lovištu, iako imamo prava lovoovlaštenika. Svaki lovoovlaštenik ili korisnik nelovne površine mora imati stručnu osobu koja provodi lovnogospodarsku osnovu ili, u našem slučaju, program zaštite divljači. Stručna osoba mora zadovoljavati određene uvjete i posjedovati određene kvalifikacije.

Perivoj Zrinski iz ptičje perspektive

Još uvijek važeći desetogodišnji Program zaštite divljači za Perivoj Zrinski vrijedi do kraja tekuće lovne godine koja traje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka iduće godine. Pripreme za donošenje novog Programa zaštite divljači već su započele u suradnji s gruntovnim vlasnikom Perivoja Zrinski – Gradom Čakovcem. Za izradu kvalitetnog Programa potrebno je predvidjeti sve aktivnosti i zahvate koje se tiču gospodarenja divljim životinjama unutar Perivoja Zrinski, a koji se planiraju izvoditi u narednom desetljeću.