NATJEČAJ za radno mjesto čuvara prirode – pripravnika: Upute kandidatima

KLASA: 112-06/22-01/1

URBROJ: 2109-15-03-22-09

Križovec, 23. veljače 2022.

Sukladno tekstu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto čuvar prirode – pripravnik u Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode koji je objavljen 4. veljače 2022. godine u Narodnim novinama broj 16/2022, povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

UPUTE KANDIDATIMA

TESTIRANJE KANDIDATA provodit će se kroz dvije pismene provjere i intervju

 1. Pitanja kojima se provjerava znanje bitno za obavljanje poslova za radno mjesto čuvar prirode – pripravnik na određeno vrijeme temelje se na sljedećim propisima i izvorima:
  1. Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
  2. Pravilnik o načinu rada i postupanju čuvara prirode (Narodne novine broj 35/21)
  3. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine broj 144/13, 73/16)
  4. Statut Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode
  5. Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u zaštićenim prirodnim područjima Međimurske županije
  6. podaci koji se nalaze na web stranici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, www.medjimurska-priroda.info
  7. publikacije u izdanju Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode dostupne na web stranici www.medjimurska-priroda.info
  8. podaci koji se nalaze na web stranici Međimurske županije, www.medjimurska-zupanija.hr

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, odnosno oni koji su nakon pregleda i ocjene pristiglih prijava obavješteni da mogu pristupiti testiranju.

Kandidati koji su pozvani na pismenu provjeru znanja trebaju se odazvati na istu u sjedište Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 Mursko Središće dana 2. ožujka 2022. godine, prema rasporedu u tablici 1. (inicijali kandidata i godina rođenja).

Pismena provjera znanja će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 10.00 sati i trajat će 60 minuta. Sa sobom je potrebno imati osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 10.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pismenom testiranju remeti mir i/ili krši pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu.

Rezultati pismene provjere znanja iz općeg dijela bit će objavljeni na web stranici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, www.medjimurska-priroda.info. Popis će biti objavljen s inicijalima kandidata, godinom rođenja i terminom pismenog testiranja iz posebnog dijela.

2. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50,01% bodova na pismenoj provjeri znanja iz općeg dijela (poznavanje navedenih propisa i općih podataka o zavičaju i Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode), ostvarit će uvjete za drugi krug testiranja iz posebnog dijela – poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu (engleski ili njemački, minimalna razina B1) i poznavanje rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint, e-mail), koje će se održati 9. ožujka 2022. godine u 10.00 sati u sjedištu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 Mursko Središće. Pismena provjera znanja će trajati 45 minuta, a popis kandidata će biti objavljen na web stranici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, www.medjimurska-priroda.info (tablica s inicijalima kandidata i godinom rođenja).

3. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50,01% bodova na pismenoj provjeri znanja iz posebnog dijela, moći će pristupiti intervjuu, koji će se provesti 15. ožujka 2022. godine od 10.00 sati. Popis s inicijalima kandidata, godinom rođenja i terminom intervjua će biti objavljen na web stranici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, www.medjimurska-priroda.info.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, kandidat će morati predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera znanja iz općeg dijela trajat će 60 minuta, a pismena provjera znanja iz posebnog dijela 45 minuta.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način ometati koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti neko od pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja kandidata sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50,01% bodova iz svakog pismenog testiranja.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode te iskustvo u sudjelovanju na sličnim poslovima ili akcijama.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenih testiranja, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranjima.

Na temelju Izvješća o provednom postupku koju sastavlja povjerenstvo, Upravno vijeće Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode donijet će Odluku o izboru, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj.

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ove Upute kandidatima bit će objavljene na web stranici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, www.medjimurska-priroda.info, te poslane kandidatima putem elektroničke pošte navedene u prijavi za natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja