OKONČANO: NATJEČAJ za radno mjesto: Stručni suradnik za opće poslove zaštite prirode / 1 izvršitelj/ica

Objavljeno u petak, 04. veljače 2022.

Na temelju članka 22. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i Odluke ravnatelja (KLASA: 112-03/22-01/1, URBROJ: 2109-15-01-22-01) od 01. veljače 2022., Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

stručnog suradnika/ce za opće poslove zaštite prirode

u Stručnoj službi Javne ustanove
-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (16 mjeseci)

Od kandidata tražimo:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje geologija ili kemija ili biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti)

-najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

-poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

-dokazane organizacijske sposobnosti;

-razvijene komunikacijske vještine;

-znanje rada na računalu (MS Office paket i baze podataka, poželjno i GIS);

-hrvatsko državljanstvo;

-posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije;

-iskustvo rada u edukaciji, iskustvo rada s volonterima i kreativnost.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

-motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku i latinici do 1.800 znakova

-životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu

-dokaz o stručnoj spremi (ovjereni preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

-dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (elektronički zapis ili preslika)

-dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda

-preslik vozačke dozvole

-referenca/popis odrađenih projekata u zaštiti prirode

-referenca/popis volonterskih akcija i projekata unutar posljednjih pet godina

-izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci, odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

Mjesto rada: ured u naselju Križovec (Grad Mursko Središće) i tereni diljem Međimurske županije

Okvirna razdioba radnog vremena: 50 % na EU projektima + 25 % opći stručni poslovi u stručnoj službi + 25 % neposredne edukacije svih dobnih uzrasta i obrazovnih razina u Centru za posjetitelje i na terenu.

Kratki opis radnih zadataka: Svakodnevni posao uključuje intenzivni rad i komunikaciju s brojnim dionicima (pojedincima i institucijama), organizaciju radionica i sastanaka u procesu izrade Planova upravljanja (uključivanje javnosti), sastavljanje dijelova dokumenata Planova upravljanja, izvješća o napretku procesa kojima se bavi ustanova, priprema edukacijskih materijala, sastavljanje službenih mišljenja u javnim postupcima (prostorni planovi, lokalcijske i druge dozvole, dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima).

Radno mjesto uključuje i proaktivno sudjelovanje u radu stručne službe ustanove: sudjelovanje u pripremi i provedbi monitoringa vrsta i staništa, obradu prikupljenih podataka, organizaciju i provedbu volonterskih programa u zaštiti prirode Međimurske županije te značajni postotak radnog vremena u radu s posjetiteljima zaštićenih područja.

Poslovi u sklopu EU projekta uključuju: pripremu i vođenje procesa definiranih projektnom dokumentacijom i odobrenim aktivnostima, precizno planiranje i pravovremeno izvršenje poslova, izvještavanje o napretku na projektu, rad s voditeljem projekta, komunikaciju s partnerima unutar EU, pisanje stručnih tekstova za sve vrste publikacija i njihovo redovno publiciranje (tjedne novine, časopisi, knjige, internetske stranice, stručni i znanstveni radovi, itd.), priprema novih projekata koji će poboljšati opći status prirode u Međimurskoj županiji.

Predviđeni početak rada: 01. ožujka 2022.

Radno okruženje: visokomotivirani i stručni kolege s izrazito velikom radnom etikom

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola/roda, pod ravnopravnim uvjetima. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2022. do 15.00 sati.

Cjeloviti tekst Natječaja objavljen je na internetskim stranicama Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode: www.medjimurska-priroda.info

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te koji zadovoljavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će pozvani na testiranje: pismeni ispit i razgovor (intervju) pred Povjerenstvom. O imenovanju odnosno izboru, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka Natječaja.

Prijave isključivo poštom (preporučeno) slati na adresu:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec

40315 Mursko Središće

s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za stručnog suradnika”

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja ovog Natječaja kao i pravo ne izvršiti izbor po raspisanom Natječaju.

Klasa: 112-03/22-01/1

Urbroj: 2109-15-01-22-02

Križovec: 4. veljače 2022.

mr.sc. Siniša Golub

ravnatelj ustanove, v.r.