OKONČANO: NATJEČAJ za radno mjesto glavnog čuvara/ice prirode

Na temelju članka 134. st 1. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/2006 i 21/2011 i Odluke Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode KLASA: 007-04/22-01/1, URBROJ: 2109-63-04-22-03 od 28. ožujka 2022., Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode dana 15. travnja 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za glavnog čuvara/icu prirode Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode

– 1 izvršitelj/ica na mandatno razdoblje od četiri godine

Opći uvjeti:

–  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice prirode

– hrvatsko državljanstvo

Posebni uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja

– tri godine radnog iskustva na poslovima čuvara/ice prirode

– položen stručni ispit za čuvara/icu prirode

– poznavanje značajki prostora Međimurske županije

– poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu (engleski ili njemački, minimalna razina B1)

– napredno znanje rada na računalu (MS Office paket i baze podataka, poželjno i GIS)

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte) podnositelj/ica je dužan/a priložiti:

– životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (elektronički zapis ili preslika)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za čuvara/icu prirode

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda

– dokaz o znanju jednog stranog jezika

– preslik vozačke dozvole

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja u Narodnim novinama), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu glavnog čuvara/ice prirode ne postoje zapreke iz članka 207. stavak 5. Zakona o zaštiti prirode NN broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja Odluke o odabiru, dostavi Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno članku 207. Zakona o zaštiti prirode NN  80/13, 15/18, 14/19, 127/19.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja moraju se prilikom  prijave pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN br. 121/17, 98/19 i 84/21, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja pripadnica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08 i 69/17, pod ravnopravnim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova iz natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima, odnosno u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN br. 42/18.

Natječaj za imenovanje glavnog čuvara/ice prirode provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja: stručnih znanja, sposobnosti i vještina; provjere uspješnosti u obavljanju poslova iz natječaja; vjerodostojnosti navoda iz prijave za natječaj; navoda iz životopisa te istovjetnosti priloženih dokumenta. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti ravnatelju kandidata/tkinju radi prijedloga izbora, odnosno imenovanja Upravnom vijeću.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Javne ustanove.

Rok za podnošenje prijava je 25. travnja 2022. do 15.00 sati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo pismenim putem poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu ustanove:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec

40315 Mursko Središće

s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za glavnog čuvara / glavnu čuvaricu prirode”

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Glavni čuvar prirode / glavna čuvarica prirode imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine. O imenovanju glavnog čuvara prirode / glavne čuvarice prirode, odnosno izboru kandidati/tkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja natječaja.

KLASA: 112-01/22-01/2

URBROJ: 2109-63-04-22-01

Križovec, 15. travnja 2022.