NATJEČAJ za radno mjesto stručnog voditelja/ice – Odluka o imenovanju

MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

Upravno vijeće

KLASA: 007-04/22-01/2

URBROJ: 2109-63-04-22-02

Križovec, 10. svibnja 2022.

temeljem članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/2006 i 21/2011), te Zapisnika sa sastanka Povjerenstva za provedbu natječaja za stručnog voditelja/icu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Klasa: 112-01/22-01/1, Urbroj: 2109-63-04-22-05 od 10. svibnja 2022. godine) Upravno vijeće na 6. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju djelatnika na radno mjesto stručnog voditelja/ice

Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode

na mandatno razdoblje od četiri godine

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se djelatnik na radno mjesto stručnog voditelja/ice na mandatno razdoblje od četiri godine (od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2026. godine).

Članak 2.

Ovom Odlukom na mandatno razdoblje od četiri godine imenuje se:

Mihaela Mesarić, Zrinskih 9, Šenkovec, 40000 Čakovec, OIB: 28566483941.

Članak 3.

Imenovani djelatnik sklopit će s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode Ugovor o radu u kojem će biti definirani svi propisani elementi koji proizlaze iz ove Odluke i Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a mandatno razdoblje započinje s danom 1. lipnja 2022. godine.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Javne ustanove.

OBRAZLOŽENJE

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove (Klasa: 007-04/22-01/1, Urbroj: 2109-63-04-22-02 od 28. ožujka 2022. godine) raspisan je natječaj za radno mjesto stručnog voditelja/ice Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na mandatno razdoblje od četiri godine (Klasa: 112-01/22-01/1, Urbroj: 2109-63-04-22-01 od 15. travnja 2022. godine) koji je objavljen u Narodnim novinama br. 46/2022 od 15. travnja 2022., na mrežnim stranicama Javne ustanove te lokalnim tjednicima Međimurske novine i Međimurje. Odlukom ravnatelja Javne ustanove (Klasa: 112-01/22-01/1, Urbroj: 2109-63-01-22-03 od 28. travnja 2022.) imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja za stručnog voditelja/icu koje je 10. svibnja 2022. godine održalo sastanak Povjerenstva te razgovor (intervju) s kandidatom koji je zadovoljio sve formalne uvjete natječaja. Nakon završenog postupka Povjerenstvo je podnijelo Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za provedbu natječaja za stručnog voditelja/icu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Klasa: 112-01/22-01/1, Urbroj: 2109-63-04-22-05 od 10. svibnja 2022. godine)

Izabrani kandidat dužan je javiti se ravnatelju Javne ustanove najkasnije do 25. svibnja 2022. radi sklapanja Ugovora o radu na mandatno razdoblje i rasporeda na radnu dužnost.

Dunja Franjić, dipl. ing.
predsjednica Upravnog vijeća