Prijelomna planerska godina u Stručnoj službi

Pisali smo o uspješno provedenim projektima tijekom 2022. godine te brojnim aktivnostima Službe čuvara prirode koji čine i značajan broj stručnih aktivnosti. Ipak, 2022. godinu obilježio je završni dio procesa planiranja upravljanja za zaštićena područja Međimurske županije. Proces je to koji prioritizira poslove za narednih 10 godina, a upravo tijekom 2022. godine značajni resursi Stručne službe ustanove uloženi su u ovaj nevidljivi uredski dio posla.

Što je to plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže? To je akt planiranja kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja i očuvanja, aktivnosti za postizanje tih ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Upravljanje zaštićenim područjima provodi se na principima prilagodljivog i participatornog upravljanja.  Prilagodljivo ili adaptivno upravljanje se temelji na kružnom procesu upravljanja koji omogućava da se informacije i iskustva iz prošlosti uključuju u učinkovitije upravljanje u budućnosti. To je, dakle, proces sustavnog i kontinuiranog unaprjeđivanja upravljanja, koji se temelji na rezultatima i iskustvima postojeće prakse upravljanja. Pojam participatorno upravljanje označava da su dionici na različite načine i na različitim razinama uključeni u različite faze ciklusa upravljanja područjem.

Što je konkretno napravljeno tijekom 2022. godine na tri plana upravljanja (PU 007, PU 062, PU 063) izrađujemo?

PU 007 Regionalni park Mura-Drava
Jedan od najkompleksnijih planova upravljanja u Republici Hrvatskoj je onaj za Regionalni park Mura-Drava te pripadajuća zaštićena područja i područja ekološke mreže (PU 007). Plan se izrađuje za razdoblje 2024. – 2033. godine u suradnji s javnim ustanovama iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) te vanjskim suradnicima. Tijekom 2021. godine je odrađena prva faza planiranja koja se odnosila na planiranje procesa, uključivanja dionika, identifikaciju vrijednosti i evaluaciju stanja. Tijekom 2022. godine naglasak je bio na definiranju općih i posebnih ciljeva upravljanja po upravljačkim tema te na definiranje pripadajućih aktivnosti. Godinu završavamo s radom na upravljačkoj zonaciji.

Zaštićena područja i područja ekološke mreže obuhvaćena PU 007
Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

PU 062 Bedekovićeve grabe te Međimurje i Donje Međimurje

Drugi plan upravljanja koji izrađujemo u suradnji s MINGOR i vanjskim suradnicima odnosi se na zaštićeno područje Bedekovićeve grabe i područja ekološke mreže Međimurje i Donje Međimurje (PU 062), a za razdoblje 2023. – 2032. godine. Proces je započeo krajem 2021. godine, pisali smo i o održanim dioničkim radionicama, a godinu smo završili s uspješno izrađenim nacrtom dokumenta. Početkom 2023. godine slijedi proces javnog uvida te donošenja dokumenta.

Nacrt PU 062 je u prosincu 2022. godine dobio pozitivno mišljenje od nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

PU 063 Ribnjak – Mačkovec

Treći plan upravljanja odnosi se na područje ekološke mreže Ribnjak – Mačkovec, a također za razdoblje 2023. – 2032. godine. Tijekom ove godine održane su dioničke radionice, dodatno istraživanje područja, definiranje ciljeva te pripadajućih aktivnosti. Nacrt ovog plana upravljanja je u procesu ishođenja mišljenja od nadležnost ministarstva.

Na naslovnici PU 063 se nalazi fotografija važnog amfibijskog staništa iz Mačkovca