Međunarodni dan šuma 21. ožujka – Zašto se ruši šuma Balogovec?

Temeljem nekoliko upita na adresu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode s pitanjem “Zašto se ruši šuma u Balogovcu?” odgovor smo potražili na adresi Hrvatskih šuma. Odgovor u cijelosti prenosimo u nastavku:

Šumarija Čakovec od 6.3.2023. sukladno planu sječa za 2023. godinu vrši sječu stabala u odsjeku 12c u gospodarskoj jedinici „Gornje Međimurje“. Šuma je u vlasništvu Republike Hrvatske, pod upravljanjem HŠ d.o.o. Zagreb, UŠP Koprivnica, Šumarija Čakovec.

Navedeni odsjek površine 9,92 ha uređajni je razred gospodarska sjemenjača običnog bora s ophodnjom od 80 godina. Programom gospodarenja gospodarskom jedinicom Gornje Međimurje s važnošću od 01.01.2020. do 31.12.2029. koji je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 25.11.2020. (KLASA: UP/I-321-03/20-01/69, URBROJ: 517-05-2-20-7) za taj odsjek propisana je proreda koja je uvrštena u Plan sječa 2023.  Drvna zaliha u odsjeku iznosi 3040 m3, a od propisane drvne mase za proredu od 625 m3, doznačeno je 565,51 m3. 

Na javnom uvidu i javnoj raspravi povodom izrade Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Gornje Međimurje (2020 – 2029) bila je zastupana predstavnicima i Javna ustanova za zaštitu prirode „Međimurska priroda“. Budući da je odsjek starosti 74 godine, ima uvjete za glavni prihod, odnosno čistu sječu. Upravo s obzirom na značajke koje navodite u svom e-mailu (ekološka funkcija i rekreativna uloga), odlučeno je da se propiše proreda te je u smjernicama stavljen naglasak da se za uklanjanje odaberu zrela stabla bora.

Budući da Natura područje HR2001034 Mačkovec – ribnjak pridolazi unutar gospodarske jedinice Gornje Međimurje, a graniči s 12b i 12c odsjekom, prilikom odabira stabala za sječu vodili smo računa da na predjelu uz ribnjak obavljamo samo najnužnije zahvate, da ostavljamo sve autohtone listače, osobito voćkarice i sušce koji ne ugrožavaju sigurnost. Odlučeno je da se radovi sječe izvrše prije vegetacije radi manjeg oštećivanja ostalih stabala i dok je znatno manji broj posjetitelja u šumi. Ovom prilikom medije nismo obavještavali jer se radi o proredi, a ne o čistoj sječi odsjeka. U smjernicama gospodarenja navedeno je da se sastojinu teži prevesti u hrastovu sastojinu, što će se regulirati propisom za sljedeće razdoblje.

Svjetski dan šuma 2023. godine obilježava se pod sloganom “Šume i zdravlje” (Forests and health). Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: International Day of Forests 2023