Radionice u svrhu edukacije dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova

„Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“, projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te su unatrag 6 mjeseci, u sklopu tog projekta, organizirane tematske radionice.

Cilj radionica bio je edukacija dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova koje su od interesa za EU. Radionice su se sastojale od teorijskog (opće informacije o programu praćenja, ekologiji,  stanju i prepoznavanju vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU) i praktičnog (terenskog) dijela (demonstracija terenskog prikupljanja i unos u obrasce za praćenje).

Radionice su bile namijenjene predstavnicima javnih ustanova za zaštitu prirode (javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 na nacionalnoj, područnoj i lokalnoj razini), predstavnicima državnih institucija nadležnih za upravljanje vodama i šumama (Hrvatske vode, Hrvatske šume), organizacijama civilnog društva i predstavnicima pravnih osoba čije djelatnosti i dosadašnje aktivnosti obuhvaćaju poslove praćenja stanja prirode i izvještavanja o stanju prirode te jedinicama lokalne i područne samouprave i drugoj zainteresiranoj javnosti.

Praćenje stanja ciljnih vrsta (monitoring) sastavni je dio zaštite prirode, a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji monitoring je postao i zakonska obveza, sukladno odredbama Direktive o pticama i Direktive o staništima. Dobar sustav praćenja stanja (monitoring) uključuje verificirane stručne programe praćenja stanja u kojima je definirana metodologija prikupljanja, obrade i analize podataka za vrste s ciljem prikupljanja kvalitetnih podataka o trenutnom stanju populacija tih vrsta i njihovih staništa, kao i antropogeno uvjetovanih prijetnji koje ugrožavaju njihov opstanak.

Šest djelatnika Međimurske prirode sudjelovalo je na ukupno 17 radionica :

 • Program praćenja stanja za vidru
 • Programi praćenja stanja očuvanosti ptica močvarnih staništa
 • Program praćenja stanja očuvanosti za visibabu Galanthus nivalis
 • Program praćenja stanja očuvanosti piškura
 • Program praćenja stanja očuvanosti šišmiša
 • Program praćenja stanja očuvanosti vodozemaca i gmazova od interesa za EU
 • Program praćenja za slatkovodne rakove
 • Program praćenja stanja očuvanosti ptica šumskih staništa
 • Program praćenja stanja očuvanosti vretenaca od interesa za EU
 • Program praćenja za male sisavce (hrčak)
 • Program praćenja za male sisavce (puh orašar)
 • Program praćenja za kornjaše
 • Program praćenja stanja očuvanosti leptira od interesa za EU
 • Program praćenja stanja očuvanosti za stanišni tip 6510 Nizinske košanice
 • Program praćenja stanja očuvanosti za stanišne tipove 91K0 Ilirske hrastovo-grabove šume
 • Program praćenja stanja očuvanosti za stanišne tipove 3230 Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica, 3270 Rijeke s muljevitim obalama obraslim vegetacijom sveza Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p., 3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis
 • Program praćenja stanja očuvanosti za stanišne tipove 3130 Amfibijska staništa Isoeto- Nanojuncetea i 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

Djelatnici Međimurske prirode stečena će znanja moći koristiti u narednim godinama kako bi samostalno prikupljali podatke o stanju vrsta i staništa od interesa za EU te radi planiranja i provođenja aktivnih mjera upravljanja.