NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine – ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU

MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

RAVNATELJ

KLASA: 112-01/24-01/1

URBROJ: 2109-63-01-24-14

Križovec, 19. veljače 2024.

Temeljem čl. 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije 11/22) te Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku Natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju  unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine (KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-13 od 15. veljače 2024. godine) ravnatelj Međimurske prirode donosi

ODLUKU

o zapošljavanju djelatnika na radno mjesto stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom provodi se zapošljavanje djelatnika na radno mjesto stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode na određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine.

Članak 2.

Ovom Odlukom u radni odnos na određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine prima se:

Karlo Šafarić, Augusta Cesarca 12, 40315 Mursko Središće, OIB: 17723566276.

Članak 3.

Izabrani djelatnik sklopit će s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode Ugovor o radu u kojem će biti definirani svi propisani elementi koji proizlaze iz ove Odluke i Zakona o radu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Međimurske prirode.

OBRAZLOŽENJE

Ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisao je Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine (KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-02 od 26. siječnja 2024. godine). Povjerenstvo za provedbu Natječaja provelo je postupak testiranja kandidata koji su dostavili potpunu dokumentaciju traženu Natječajem i zadovoljili formalne uvjete iz Natječaja te nakon završenog postupka podnijelo Izvješće (KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-13 od 15. veljače 2024. godine) koje kao prilog čini sastavni dio ove Odluke.

mr. sc. Siniša Golub, ravnatelj