NATJEČAJ za zapošljavanje Suradnika za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana – ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU

MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

RAVNATELJ

KLASA: 112-02/24-01/1

URBROJ: 2109-63-01-24-10

Križovec, 19. veljače 2024.

Temeljem čl. 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije 11/22) te Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku Natječaja za zapošljavanje suradnika za financije i računovodstvo unutar Odsjeka za opće i zajedničke poslove Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana (KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-09 od 15. veljače 2024. godine) ravnatelj Međimurske prirode donosi

ODLUKU

o zapošljavanju djelatnice na radno mjesto suradnika za financije i računovodstvo unutar Odsjeka za opće i zajedničke poslove Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana

Članak 1.

Ovom Odlukom provodi se zapošljavanje djelatnice na radno mjesto suradnice za financije i računovodstvo unutar Odsjeka za opće i zajedničke poslove Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana.

Članak 2.

Ovom Odlukom u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana prima se:

Ivana Horvat, Livadarska 39, 40305 Nedelišće, OIB: 87769586743.

Članak 3.

Izabrana djelatnica sklopit će s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode Ugovor o radu u kojem će biti definirani svi propisani elementi koji proizlaze iz ove Odluke i Zakona o radu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Međimurske prirode.

OBRAZLOŽENJE

Ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisao je Natječaj za zapošljavanje suradnika za financije i računovodstvo unutar Odsjeka za opće i zajedničke poslove Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana (KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-02) od 26. siječnja 2024. godine. Povjerenstvo za provedbu Natječaja provelo je postupak testiranja kandidata koji su dostavili potpunu dokumentaciju traženu Natječajem i zadovoljili formalne uvjete iz Natječaja te nakon završenog postupka podnijelo Izvješće (KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-09 od 15. veljače 2024. godine) koje kao prilog čini sastavni dio ove Odluke.

mr. sc. Siniša Golub, ravnatelj