Pristup informacijama 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Međimurska priroda) uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, dalje u tekstu: Zakon). Zakon propisuje načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu sa uvjetima i ograničenjima iz Zakona.

Međimurska priroda javnost informira putem službene web stranice (www.medjimurska-priroda.info) dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Pravo na pristup ostalim informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Međimurskoj prirodi. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Ukoliko se Zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Međimurske prirode na sljedeće načine:

  • pisani zahtjev podnosi se na na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu:
Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Službenik za informiranje
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40 315 Mursko Središće
  • pisani zahtjev putem elektroničke pošte također na propisanim obrascima na adresu: mesaric@medjimurska-priroda.info
  • usmeni zahtjev prima se tijekom radnog vremena od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Javne ustanove u Križovcu nakon čega će biti sastavljen zapisnik. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona 040/866-297.

Međimurska priroda ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji, naplaćivat će se stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

  • Usluga kopiranja ili printanja A4 stranica 0,20 €
  • Usluga kopiranja ili printanja A3 stranica 0,50 €
  • Usluga elektroničkog zapisa na CD-u/USB-u CD 10,00 €

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Ustanova će uskratit pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Međimurska priroda može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

  1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
  2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
  3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenik za informiranje je dr.sc. Mihaela Mesarić, mesaric@medjimurska-priroda.info

July 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st July
No Events
Events for 2nd July
No Events
Events for 3rd July
No Events
Events for 4th July
No Events
Events for 5th July
No Events
Events for 6th July
No Events
Events for 7th July
No Events
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th July
No Events
Events for 9th July
No Events
Events for 10th July
No Events
Events for 11th July
Events for 12th July
No Events
Events for 13th July
No Events
Events for 14th July
No Events
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th July
No Events
Events for 16th July
No Events
Events for 17th July
No Events
Events for 18th July
No Events
Events for 19th July
No Events
Events for 20th July
No Events
Events for 21st July
No Events
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd July
No Events
Events for 23rd July
No Events
Events for 24th July
No Events
Events for 25th July
No Events
Events for 26th July
No Events
Events for 27th July
No Events
Events for 28th July
No Events
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th July
No Events
Events for 30th July
No Events
Events for 31st July