Spomenik parkovne arhitekture Perivoj Zrinski u Čakovcu

Perivoj-Zrinski

Naziv: Perivoj Zrinski u Čakovcu
Datum proglašenja: 17. rujan 1975.
Kategorija: spomenik parkovne arhitekture

Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park) koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

Perivoj Zrinski predstavlja arhitektonsku i biljnu kompoziciju koja ima estetske, stilske, umjetničke, kulturno-povijesne i znanstvene vrijednosti. Zaštitom Perivoja Zrinski štite se njegove najvažnije oblikovne faze: renesansna i historicistička. Renesansna faza obilježena je formiranjem obrambenih opkopa te livadama i skupinama pretežno samoniklog drveća i grmlja. U historicističkoj fazi s početka 20. stoljeća nastaje geometrijski dekorativni parter te je obilježena početkom sadnje egzotičnih vrsta drveća i grmlja oko dvorca, unutar opkopa.

Prema rješenju Republičkog zavoda za zaštitu prirode iz 1975. godine navodi se podatak da je površina Perivoja oko 13,5 ha. Inventarizacijom i Elaboratom zdravstvenog stanja stabala u SPA Perivoj Zrinski, kojeg je izradio Hrvatski šumarski institut (srpanj 2012.), potvrđena je prisutnost preko 1400 stabala. Sistematskom razdiobom utvrđeno je 88 različitih taksona. Prebrojavanjem stabala evidentirano je da na području Perivoja od bjelogoričnih vrsta dominira obični grab (Carpinus betulus), poljski jasen (Fraxinus angustifolia) i klen (Acer campestre). U značajnom, ali manjem broju javlja se pensilvanski jasen (Fraxinus pennsylvanica) i divlji kesten (Aesculus hippocastanum). Od crnogoričnih vrsta u značajnijem broju se pojavljuje smreka (Picea abies), obični bor (Pinus sylvestris), crni bor (Pinus nigra) i Pančićeva omorika (Picea omorica).