OKONČANO: NATJEČAJ za radno mjesto stručnog voditelja/ice

Na temelju čl. 134. st. 1. točke 7. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/2006 i 21/2011 i Odluke Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode KLASA: 007-04/22-01/1, URBROJ: 2109-63-04-22-02 od 28. ožujka 2022., Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode dana 15. travnja 2022. raspisuje

NATJEČAJ

za stručnog voditelja/icu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na mandatno razdoblje od četiri godine

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– dokazane organizacijske sposobnosti

– razvijene komunikacijske vještine

– napredno znanje rada na računalu (MS Office paket i baze podataka, poželjno i GIS)

– poznavanje značajki prostora Međimurske županije

– hrvatsko državljanstvo

– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte) podnositelj/ica je dužan/a priložiti:

– životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (elektronički zapis ili preslika)

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda

– dokaz o znanju engleskog jezika

– preslik vozačke dozvole

– program rada stručnog voditelja/ice „Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode“ za izborno razdoblje

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja u Narodnim novinama), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

– referenca/popis odrađenih projekata u zaštiti prirode.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja moraju se prilikom prijave pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN br. 121/17, 98/19 i 84/21, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja pripadnica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o  nacionalnoj pripadnosti.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08 i 69/17, pod ravnopravnim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova iz natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima, odnosno u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN br. 42/18.

Natječaj za imenovanje stručnog voditelja/ice provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja: stručnih znanja, sposobnosti i vještina; provjere uspješnosti u obavljanju poslova iz natječaja; vjerodostojnosti navoda iz prijave za natječaj; navoda iz životopisa te istovjetnosti priloženih dokumenta. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti ravnatelju kandidata/tkinju radi prijedloga izbora, odnosno imenovanja upravnom vijeću.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama i službenoj internet stranici Javne ustanove.

Rok za podnošenje prijava je 25. travnja 2022. do 15.00 sati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo pismenim putem poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu ustanove:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec

40315 Mursko Središće

s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za stručnog voditelja / stručnu voditeljicu”

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Stručni voditelj / stručna voditeljica imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine. O imenovanju stručnog voditelja / stručne voditeljice odnosno izboru kandidati/tkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja natječaja.

KLASA: 112-01/22-01/1

URBROJ: 2109-63-04-22-01

Križovec, 15. travnja 2022.