OKONČANO: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 22. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i Odluke ravnatelja (KLASA: 112-03/19-01/1, URBROJ: 2109-15-01-19-01) od 07. siječnja 2019., Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode raspisuje

 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

stručnog suradnika/ce za opće poslove zaštite prirode
-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (15 mjeseci)

Od kandidata tražimo:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti – magistar/magistra ekologije i zaštite prirode
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci zaštite prirode i položen stručni ispit za čuvara prirode pri nadležnom ministarstvu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • dokazane organizacijske sposobnosti
 • znanje rada na računalu (MS Office paket)
 • hrvatsko državljanstvo
 • posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije
 • poželjno: iskustvo rada u edukaciji, položen stručni ispit za turističkog vodiča Međimurske županije, položen lovački ispit i/ili ribolovački ispit, kreativnost

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • motivacijsko pismo do 1.800 znakova
 • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (elektronički zapis ili preslika)
 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda
 • preslik vozačke dozvole
 • referenca/popis odrađenih projekata u zaštiti prirode
 • preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci, odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

 

Mjesto rada – ured: selo Križovec (Grad Mursko Središće)

 

Kratki opis poslova na radnom mjestu: Vođenje i koordinacija opsežnih aktivnosti na izradi Planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Međimurskoj županiji, a u sklopu velikog projekta koji se provodi na nacionalnoj razini. Svakodnevni posao uključuje intenzivni rad s brojnim dionicima (pojedincima i institucijama), organizaciju radionica i sastanaka u procesu izrade Planova upravljanja (uključivanje javnosti), sastavljanje dokumenata Planova upravljanja, izvješća o napretku procesa (administrativni poslovi). Radno mjesto uključuje i sudjelovanje u radu stručne službe ustanove: sudjelovanje u pripremi i provedbi monitoringa vrsta i staništa, obradu prikupljenih podataka, organizaciju i provedbu volonterskih programa u zaštiti prirode Međimuske županije te povremeni rad s posjetiteljima zaštićenih područja.

 

Predviđeni početak rada: 01. veljače 2019.

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja na internetskim stranicama Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te koji zadovoljavaju formalne uvjete propisne natječajem bit će pozvani na razgovor (intervju) pred Povjerenstvom. O imenovanju odnosno izboru, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od završetka Natječaja.

 

Prijave isključivo poštom slati na adresu:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec

40315 Mursko Središće

s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za stručnog suradnika”

 

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja ovog Natječaja kao i pravo ne izvršiti izbor po raspisanom Natječaju.

 

Križovec, 11. siječnja 2019.

KLASA: 112-03/19-01/1

URBROJ: 2109-15-01-19-02

 

mr. sc. Siniša Golub

ravnatelj ustanove, v.r.