Nazire se kraj

U Kreativno edukativnom centru Murai u Pleškovcu u srijedu 31. kolovoza 2022. godine održala se druga, time i posljednja dionička radionica za izradu Plana upravljanja koji se odnosi na Spomenik prirode Bedekovićeve grabe i Natura područja Međimurje i Donje Međimurje gdje su dionici mogli aktivno pridonijeti izradi samog plana. Na radionicu su se odazvali dionici iz sektora šumarstva i vodnog gospodarstva, inspektorata, županijskih ustanova, jedinica lokalne samouprave, a radionicu su vodili predstavnici tvrtke Particip GmbH. Konkretno, radilo se na doradi aktivnosti glede očuvanja prirodnih vrijednosti, ponajviše leptira plavaca, ali i vlažnih livada košanica i hrastovo grabovih šuma.

Osim navedene teme, obradilo se i posjećivanje, edukacija i interpretacija s obzirom da su Bedekovićeve grabe, ali i Matulov grunt rado posjećene lokacije. Dogovorene su pojedine suradnje između Međimurske prirode i ostalih sektora te pojedinaca za sljedećih 10 godina. U tijeku je obrada svih primljenih podataka i priprema završnog dokumenta, samog plana upravljanja. Javna rasprava je predviđena u mjesecu studenome, a nakon toga slijedi usvajanje prvog od tri plana upravljanja. Time se nazire kraj izrade, ali i početak primjene prvog plana upravljanja.

Da se prisjetimo, izrada planova u Međimurskoj prirodi s konkretnim aktivnostima krenula je krajem 2020. godine. Započela je s Planom upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pripadajućim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, dok je izrada posljednjeg, Plana upravljanja područjem ekološke mreže Mačkovec – ribnjak, krenula početkom 2022. godine. Početkom sljedeće 2023. godine, i preostala dva plana proći će kroz proces javne rasprave i naposlijetku slijedi usvajanje dokumenta.

Piše: Ivana Horvat, asistentica za planiranje