NATJEČAJ za radno mjesto suradnik za komunikaciju i promidžbu – Odluka o zapošljavanju

MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

Ravnatelj

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2109-63-01-22-13

Križovec, 2. 9. 2022.

temeljem članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (KLASA: 007-04/22-01/3, URBROJ: 2109-63-04-22-02 od 8. srpnja 2022. godine) te Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku natječaja za zapošljavanje suradnika za komunikaciju i promidžbu u stručnoj službi Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od 90 dana (KLASA: 112-02/22-01/1, URBROJ: 2109-63-02-22-12 od 1. rujna 2022. godine) ravnatelj Međimurske prirode donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju djelatnika na radno mjesto suradnik za komunikaciju i promidžbu na neodređeno vrijeme uz probni rok od 90 dana

Članak 1.

Ovom Odlukom provodi se zapošljavanje djelatnika na radno mjesto suradnik za komunikaciju i promidžbu na neodređeno vrijeme uz probni rok od 90 dana.

Članak 2.

Ovom Odlukom u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok od 90 dana prima se:

Roberta Radović, Miroslava Magdalenića 12, 40000 Čakovec, OIB: 97188702104

Članak 3.

Izabrani djelatnik sklopit će s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode Ugovor o radu u kojem će biti definirani svi propisani elementi koji proizlaze iz ove Odluke i Zakona o radu.

                                                                    Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

OBRAZLOŽENJE

Ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisao je natječaj za radno mjesto suradnika za komunikaciju i promidžbu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od 90 dana (temeljem Odluke, KLASA: 112-02/22-01/1, URBROJ: 2109-63-01-22-01 od 1. 8.2022.). Povjerenstvo za provedbu natječaja provelo je postupak testiranja kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete iz natječaje te nakon završenog postupka donijelo Izvješće (KLASA: 112-02/22-01/1, Urbroj: 2109-63-02-22-12 od 1. 9. 2022. godine) koje je prilog ovoj Odluci.

mr. sc. Siniša Golub

ravnatelj ustanove