OKONČANO: NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana

Na temelju članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije broj 11/2022) i Odluke ravnatelja (KLASA: 112-02/23-01/3, URBROJ: 2109-63-01-23-01) od 10. srpnja 2023., ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje Stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode

 unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode –

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana

(rad na projektu „Zlikovci u prirodi“ u trajanju od 50 mjeseci)

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, interdisciplinarnih (geografija), biotehničkih, biomedicinskih, društvenih i tehničkih područja ili stručni prvostupnik (VŠS iz prirodnih, interdisciplinarnih (geografija), biotehničkih, biomedicinskih, društvenih i tehničkih područja)

-najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-dobro poznavanje jednog stranog jezika

-poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa

-znanje rada na osobnom računalu

-hrvatsko državljanstvo

-poželjno: vozačka dozvola B kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje), podnositelj/ica je dužan/a priložiti:

-životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu

-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

-dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (elektronički zapis ili preslika)

-dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika

-izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

-referenca/popis odrađenih projekata u zaštiti prirode.

Mjesto rada: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1 – Križovec, 40315 Mursko Središće.

Kratak opis poslova na radnom mjestu: sudjelovanje u stručnom radu Međimurske prirode, obrađivanje jednostavnih stručnih pitanja vezanih uz zaštićene prirodne vrijednosti, sudjelovanje u pripremi i provedbi jednostavnijih monitoringa, obavljanje potrebne grafičke i informativne obrade dokumenata, sudjelovanje u provođenju odgojno-obrazovnih aktivnosti u zaštiti prirode, odrađivanje pomoćnih stručnih poslova, osmišljavanje i provođenje volonterskih programa i koordiniranje rada volontera te obavljanje drugih poslova po nalogu stručnog voditelja i ravnatelja. U razdoblju do 30. rujna 2027. godine predviđen je rad na projektu „Zlikovci u prirodi“ financiranog iz natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) te čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat/kandidatkinja ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 127/17, 98/19 i 84/21) koji/a u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Da bi kandidat/kandidatkinja ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 48. st. 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje -843/843.

Kandidat/kandidatkinja koji/ se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom temeljem čl. 13. navedenog Zakona.

Kandidat/kandidatkinja nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 57/10, 80/10 i 93/11).

Uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova iz natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu Međimurskoj prirodi za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na mrežnoj stranici Međimurske prirode. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima, odnosno u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Međimurske prirode. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi pisanu provjeru znanja (testiranje) i/ili razgovor (intervju) radi utvrđivanja: stručnih znanja, sposobnosti i vještina; provjere uspješnosti u obavljanju poslova iz natječaja; vjerodostojnosti navoda iz prijave za natječaj; navoda iz životopisa te istovjetnosti priloženih dokumenta. Na temelju rezultata pisane provjere znanja (testiranja) i/ili razgovora (intervjua), Povjerenstvo će odabrati kandidata/kandidatkinju s kojim će Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode sklopiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rok od 90 dana.

Rok za podnošenje prijava je 24. srpnja 2023. godine do 10.00 sati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i dokumente navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te zadovoljavaju formalne uvjete propisne natječajem bit će pozvani na pisanu provjeru znanja (testiranje) i/ili razgovor (intervju) pred Povjerenstvom. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Međimurske prirode.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Predviđeni početak rada: 1. kolovoza 2023. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo pismenim putem fizičkom poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu ustanove:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec

40315 Mursko Središće

s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za stručnog/u suradnika/cu za opće poslove zaštite prirode”

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja natječaja kao i pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju, bez obrazloženja.

mr. sc. Siniša Golub

ravnatelj

KLASA: 112-02/23-01/3

URBROJ: 2109-63-01-23-02

Križovec, 14. srpnja 2023.