Očuvajmo jelenka

Upravo ovih ljetnih dana šetajući u sumrak šumom, parkom, vrtom ili dvorištem, možete naići na simpatičnog kukca kako preletava s grane na granu. Njegovo ime je jelenak (Lucanus cervus) ili u Međimurju jelenjak, hrgljoč, rogljoč ili rogač. To je vrsta kukca koja živi u starim šumama diljem Europe, a ima vrlo neobičan životni ciklus.

Ličinka jelenka naseljava trula debla i panjeve u tlu, do dubine 1 metar, i njima se hrani. Spada u saproksilne vrste jer zajedno s gljivama sudjeluje u prirodnom procesu raspadanja mrtve drvene tvari. Stadij ličinke traje od tri do šest godina, a odrasle jedinke pojavljuju se na proljeće i žive od dva do tri mjeseca tj. jednu sezonu, nakon čega ugibaju. Iako se mogu hraniti mnogim vrstama drveća (hrast, bukva, vrba, jasen, kesten) jelenak ipak najviše odabire hrast. Vjerojatno je tome razlog i činjenica da se kao odrasli hrane jedino sokom iz hrasta.

Jelenci u borbi

Šuma Čep – stanište jelenka

Starih šuma u Međimurju danas gotovo nema. Tek na nekim mjestima vidimo ostatke nekadašnjih veličanstvenih šuma, a jedan od tih ostataka je i šuma Čep u Općini Nedelišće. Neki dijelovi šume Čep stari su oko 150 godina, a čini je sastojina hrasta lužnjaka iz sjemena uz primjese graba, klena, divlje trešnje, bagrema, brijesta i jasena. Šuma Čep pripada ekološkoj mreži “Natura 2000” jer je jedno od najboljih staništa jelenka u Hrvatskoj.

Šuma Čep u Nedelišću- stanište jelenka

Pridružite nam se na monitoringu

Krajem lipnja i početkom srpnja provodimo monitoring tj. praćenje populacije jelenka u šumi Čep. Monitoring se provodi u sumrak, kada su jelenci aktivni, a sa sobom vodimo i zainteresirane pojedince! Ukoliko nam se želite  pridružiti, kontaktirajte nas na e-mail: medjimurska.priroda@gmail.com.

Glavni razlog ugroženosti jelenka je nestanak staništa. Kako su jelencima staništa mrtva stabla, njihovo uklanjanje iz šuma glavni je razlog njihova polaganog nestanka diljem Europe. Stoga je u ovom slučaju od velike važnosti pravilno gospodarenje šumama u kojem se jednaka važnost pridaje i umirućim stablima, panjevima, sušcima i ostalim umirućim dijelovima stabla.

Ukoliko opazite jelenka ili neku drugu zanimljivu vrstu, molimo Vas da svoju dojavu o opažanju prijavite na web stranici Međimurske prirode (www.medjimurska-priroda.info).


Hrastova strizibuba – Natura 2000 vrsta