Riječni rak i dalje živi

Tijekom mjeseca srpnja Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode provodila je monitoring riječnog raka (Astacus astacus). Riječni ili plemeniti rak autohtona je vrsta raka u Međimurju. U prošlosti je bio jedina vrsta koja je naseljavala brojne vodotoke u Međimurju, uključujući rijeke Muru i Dravu.

Riječni ili plemeniti rak (Astacus astacus)

Invazivna vrsta signalni rak

Opstanak riječnog raka ugrožen je pojavom strane invazivne vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) koja potječe iz Sjeverne Amerike te se nakon masovnog izumiranja europskih rakova od bolesti račje kuge počeo intenzivno uzgajati u akvakulturi. Radi bijega iz akvakulture i namjernog puštanja u prirodu signalni rak prisutan je u prirodi većine država Europe kao i u prirodi naše zemlje. Posljedica toga je njegovo širenje te potpuni nestanak u rijeci Muri (od 2007. godine nije ulovljen), kao i intenzivno širenje rijekom Dravom.

Signalni rak najlakše se može prepoznati po sedefasto plavom obojenju na kliještima.

Signalni rak (Pacifastacus leniusculus)

Što ako vidim signalnog raka?

Ako ulovite signalnog raka nemojte ga vraćati natrag u vodotok ili prenositi ga u druga vodena tijela. Namjerno puštanje u prirodu invazivnih stranih vrsta strogo je zabranjeno!

U slučaju pronalaska invazivne vrste signalni rak prijavite nalaz putem mobilne aplikacije za prijavu invazivnih vrsta: https://www.medjimurska-priroda.info/2020/11/stigla-mobilna-aplikacija-za-prijavu-invazivnih-vrsta/

Provođenje monitoringa

Praćenje rakova u Međimurskoj županiji provodi se od 2008. godine. Istraživanjima je utvrđena prisutnost autohtone vrste riječnog raka najvećim dijelom u izoliranim vodenim površinama kao što su ribnjaci, grabe i šljunčare, u koje su uneseni od strane ribiča.

Ovogodišnjim monitoringom obilaze se sve lokacije na kojima je ranijim istraživanjima ili dojavama zabilježen riječni rak. Za monitoring rakova potrebna je osnovna oprema, kao što su: gumene čizme, obrazac za upis podataka, fotoaparat, vrše, mamac, termometar za vodu, kuhinjska vaga, digitalna pomična mjerka. Cjelokupna oprema za monitoring nabavljena je iz projekta Riverside, financiranog iz INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Monitoring obuhvaća postavljanje vrša s mamcem uz obalu vodotoka tijekom jedne noći, s obzirom da su rakovi najkativniji noću. Po ulovu rakova, određuje se vrsta i spol jedinki te neki morfometrijski parametri (težina, dužina karapaksa i ukupna dužina), izmjeri se temperatura vode, a ulovljene jedinke puštaju se natrag u vodotok, na istom mjestu gdje su ulovljene.

Postavljanje vrše s mamcem

Također, provođenje monitoringa podrazumijeva i suradnju s lokalnim ribičkim društvima te Savezom sportskih ribolovnih društava međimurske županije, koji također podržavaju i osiguravaju uspješno provođenje monitoringa.

Dosadašnji rezultati pokazuju zadovoljavajuće stanje populacija riječnog raka u nekoliko šljunčara i ribnjaka diljem Međimurske županije, a istraživanja su i dalje u tijeku.

Ulov riječnih rakova