Aktualnosti u provedbi projekta “Eco Bridge”

Projekt akronima “Eco Bridge”, financiran iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska u dvanaestom je mjesecu provedbe. S obzirom da je trajanje projekta 24 mjeseca, nalazimo se točno na polovici provedbe projekta. Kako to obično biva u provedbi projekata, glavnina aktivnosti provodi se u drugoj polovici polovici trajanja projekta. Isti je slučaj i s projektom Eco Bridge pa nam tako realizacija najvažnijih aktivnosti projekta tek predstoji.

Ukupna vrijednost projekta “Eco Bridge” je 1.372.557,10 EUR, a u provedbu aktivnosti uključeno je pet partnera. Glavni partner i nositelj projekta je Grad Čakovec, hrvatski partneri su još Međimurska županija i Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, dok su mađarski partneri grad Letenye i Nacionalni park Balaton.

Projektne aktivnosti Međimurske prirode odnose se na organizaciju treninga za prepoznavanje ptica, konkretne akcije za poboljšanje staništa za ciljane vrste ptica, istraživanja i izradu studije o bioraznolikosti u parkovima urbanih ekosustava s prijedlog mjera za bolje upravljanje istima, ali i izradu plana interpretacije za Spomenik parkovne arhitekture Perivoj Zrinski u Čakovcu. Također, krajem projekta Međimurska priroda organizirat će međunarodnu konferenciju i okupiti stručnjake koji će izmijeniti iskustva u području upravljanja zaštićenim prirodnim područjima, a bit će i nakladnik knjige na temu važnosti parkova u urbanim ekosustavima. Knjiga će objediniti radove više autora različitih struka kojih se dotiče zadana tema te će se multidisciplinarnim pristupom dati odgovori na pitanja o važnosti parkova u urbanim ekosustavima.

Glavna projektna aktivnost Međimurske županije je uređenje/revitalizacija parka u Centru znanja u Čakovcu (prostor bivše vojarne). Ukupna predviđena vrijednost radova iznosi 360.000,00 EUR, a u tijeku je postupak javne nabave radova koji je u fazi ocjenjivanja ponuda te bi sami radovi trebali započeti krajem rujna ili početkom listopada. Više o samoj aktivnosti možete pročitati ovdje.

Vizualizacija budućeg parka u Centru znanja
Fotografija 1. Vizualizacija budućeg parka u Centru znanja, izvor: Međimurska županija

Glavna aktivnost nositelja projekta Grada Čakovca je uređenje/revitalizacija Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski u Čakovcu, a sukladno dokumentu „Studija obnove Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski, Čakovec“. Studija je izrađena 2014. godine za potrebe Grada Čakovca radi revitalizacije parka, odnosno obnove vegetacije i vrtno-tehničkih elemenata u parku. Studija obuhvaća inventuru biljaka i vrtno-tehničkih elemenata, način obnove i odabir biljnih vrsta koji se temelji na povijesnom istraživanju, postojećem stanju i ekološkim osobitostima biljnih vrsta, što je neophodno važno za obnovu i održavanje parka. Cilj studije je dati smjernice za izradu projekta obnove parka, što znači da je dokument „Studija obnove Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski, Čakovec“ bio osnova za izradu dokumentacije i prijavu projekta Eco Bridge u svibnju 2019. godine. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode Međimurska priroda – Javna ustanova upravlja zaštićenim prirodnim područjem Spomenikom parkovne arhitekture Perivoj Zrinski, međutim zahvate unutar istog provodi i financira vlasnik, odnosno Grad Čakovec.

Spomenik parkovne arhitekture Perivoj Zrinski podijeljen je na 26 ploha. Radovima na projektu Eco Bridge bit će obuhvaćeno 19 ploha na kojima će se odvijati radovi uklanjanja stabala i 18 ploha na kojima će se odvijati radovi sadnje stabala, grmlja i zeljastih trajnica. Uklanjanjem 180 stabala, od ukupno više od 1400 stabala i grmova koliko ih obuhvaća Perivoj Zrinski, neće se znatno narušiti sklop krošanja stabala. Sadnjom novog bilja osvježit će se prostor, dok će se sadnjom mladih stabala napraviti veliki zalog za buduće generacije. Mlada stabla čija površina krošnje neće odmah stvarati veliku količinu hlada za 10-tak godina postići će već dostatnu veličinu i stvarati hlad tijekom ljeta. Uklanjanjem starih stabla smanjit će se mogućnost nesreća uzrokovanih izvalom stabala tijekom nevremena te će se smanjiti mogućnost širenja bolesti stabala uzrokovanih mikroorganizmima (gljivama i bakterijama) na okolna stabla. Postepenom revitalizacijom Perivoja Zrinski polako će se uklanjati stara stabla, a saditi nova što znači da u vremenskom odmaku od 20 do 30 godina možemo očekivati da će Perivoj Zrinski biti obnovljen, svijež i mlad. Kompleksan proces revitalizacije Perivoja koji je zanemarivan nekoliko desetaka godina nemoguće je provesti preko noći, a potpune rezultate onoga što će se raditi u sklopu projekta Eco Bridge, ali i u narednim fazama obnove/revitalizacije možemo očekivati kroz spomenuto razdoblje.

Radovima na projektu Eco Bridge planirano je uklanjanje 180-ak stabala te sadnja 8500 sadnica stabala, grmova i zeljastih trajnica te zatravnjivanje dodatnih 300-ak m2 površine. Jer, Perivoj nisu samo stabla, a prisustvom zeljastih trajnica u samom Perivoju povećat će se raznolikost prizemnog rašća, koje je u ovom trenutku vrlo oskudno te će plodovi ovih vrsta postati hrana za različite vrste manjih sisavaca i ptica, a njihovim prisustvom povećat će se biološka raznolikost samog Perivoja unutar grada. Za sada Perivojem dominira sloj drveća, dok je sloj grmlja i prizemnog rašća vrlo siromašan te je samo tlo Perivoja prekriveno uglavnom travom, a kod gušćeg sklopa krošanja potpuno je golo. Uklanjanjem stabala neće se narušiti mikroklima unutar samog Perivoja već će se otvaranjem sklopa krošanja povećati dotok veće količine svjetla. Veća količina svjetla pogodovat će sloju grmlja, zeljastih trajnica i travnjaka, ono će biti bujnije te će se povećati količina zelene površine. Prekrivenost tla niskim raslinjem u gradskim parkovima je siromašna, a povećanjem sloja trave, grmlja i ostalih zeljastih trajnica povećat će se mogućnost zadržavanje svih hranjivih tvari i vlage u tlu. Neke vrste zeljastih trajnica koje se planiraju zasaditi su medonosno bilje pa će se povećati brojnost pčela i ostalih oprašivača poput bumbara i leptira čija brojnost godinama pada. Jer, nemojmo zaboraviti da su funkcije gradskih perivoja i parkova mnogostruke i da korisnici usluga koje nam on pruža nisu samo i jedino ljudi te se revitalizacija i obnova istog ne može raditi samo jednostrano i parcijalno zadovoljavajući želje i potrebe građana.

Ovih dana Grad Čakovec raspisao je javnu nabavu za radove u Perivoju Zrinski, a početak radova očekuje se u listopadu/studenom.