OKONČANO: NATJEČAJ za radno mjesto suradnika za komunikaciju i promidžbu

Na temelju čl. 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode KLASA: 007-04/22-01/3, URBROJ: 2109-63-04-22-02 od 8. srpnja 2022. godine, čl. 9. Pravilnika o radu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode KLASA: 007-04/22-01/3, URBROJ: 2109-63-04-22-03 od 8. srpnja 2022. godine te čl. 6. 2.10. i čl. 7. st. 4. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode KLASA: 007-04/22-01/3, URBROJ: 2109-63-04-22-04 od 8. srpnja 2022. godine i Odluke ravnatelja KLASA: 112-01/22-01/1, URBROJ: 2109-63-01-22-01 od 1. kolovoza 2022., ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode dana 8. kolovoza 2022. raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje suradnika za komunikaciju i promidžbu u Stručnoj službi Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana

Uvjeti:
– stečena srednja stručna sprema
– minimalno jedna godina radnog iskustva u poslovima komunikacije i promidžbe
– poznavanje jednog stranog jezika
– znanje rada na računalu
– hrvatsko državljanstvo
– položen vozački ispit B kategorije
Poželjno:
– znanje grafičkog dizajna
– položen stručni ispit za turističkog vodiča za područje Međimurske županije i/ili certifikat za vodiča- interpretatora

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte) podnositelj/ica je dužan/a priložiti:

– životopis na hrvatskom i stranom jeziku u Europass formatu
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (dokaz o završetku četverogodišnje srednje škole
– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (elektronički zapis ili preslika)
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda
– dokaz o znanju jednog stranog jezika
– preslika vozačke dozvole
– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od objave Natječaja), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani
– referenca dizajnerskih, marketinških i novinarskih projekata na temu zaštite prirode ako kandidat/kinja posjeduje
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča za područje Međimurske županije i/ili certifikat za vodiča-interpretatora ako kandidat/kinja posjeduje (preslika)

Opis poslova radnog mjesta:
– sudjeluje u stručnom radu
– obavlja potrebnu grafičku i informatičku obradu promotivnih materijala Međimurske prirode
– obavlja promidžbene aktivnosti u Međimurskoj prirodi
– priprema sadržaje za društvene mreže, mrežne stranice Međimurske prirode i medijske objave općenito
– vodi posjetitelje u centrima za posjetitelje te na terenu
– sudjeluje u provedbi edukativnih programa za različite ciljne skupine
– sudjeluje u provedbi kampanja i edukacijskih događanja
– surađuje s lokalnom zajednicom i drugim dionicima na interpretaciji prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Mjesto rada: Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja moraju se prilikom prijave pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN br. 121/17, 98/19 i 84/21, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, naziva dokumenta Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19 uz prijavu na Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja pripadnica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina NN 55/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavu na Natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08 i 69/17, pod ravnopravnim uvjetima.

Uz prijavu na Natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova iz Natječaja.

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima, odnosno u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN br. 42/18.

Natječaj za suradnika za komunikaciju i promidžbu provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Javne ustanove. Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te provodi pisanu provjeru znanja (testiranje) i/ili razgovor s kandidatima/kinjama (intervju) radi utvrđivanja: znanja, sposobnosti i vještina; provjere uspješnosti u obavljanju poslova iz Natječaja; vjerodostojnosti navoda iz prijave za Natječaj; navoda iz životopisa te istovjetnosti priloženih dokumenta.

Na temelju rezultata pisane provjere znanja (testiranja) i/ili razgovora s kandidatima/kinjama (intervjua) Povjerenstvo će sastaviti Izvješće o provedenom postupku Natječaja te predložiti ravnatelju kandidata/kinju radi za sklapanje Ugovora o radu.

Natječaj će se objaviti na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskim stranicama Javne ustanove i u regionalnom tjedniku „Regionalni tjednik“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 22. kolovoza 2022. do 15.00 sati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo pismenim putem fizičkom poštom, preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu Međimurske prirode:
Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40315 Mursko Središće
s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za suradnika za komunikaciju i promidžbu”

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u Natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete Natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na Natječaj. Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na Natječaj. O izboru kandidata/kinje za radno mjesto suradnika za komunikaciju i promidžbu, kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja Natječaja.

KLASA: 112-02/22-01/1
URBROJ: 2109-63-01-22-02

Križovec, 8. kolovoza 2022.