NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana – ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU

MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec – 40315 Mursko Središće

Ravnatelj

KLASA: 112-02/23-01/3

URBROJ: 2109-63-01-23-14

Križovec, 31. 7. 2023.

Temeljem članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, KLASA: 007-04/22-01/3, URBROJ: 2109-63-04-22-02 od 8. srpnja 2022. godine te Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku Natječaja za zapošljavanje Stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana (rad na projektu „Zlikovci u prirodi“ u trajanju od 50 mjeseci), KLASA: 112-02/23-01/3, URBROJ: 2109-63-02-23-13 od 31. srpnja 2023. godine ravnatelj Međimurske prirode donosi sljedeću

ODLUKU

o zapošljavanju djelatnika na radno mjesto stručni suradnik za opće poslove zaštite prirode na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana

Članak 1.

Ovom Odlukom provodi se zapošljavanje djelatnika na radno mjesto stručni suradnik za opće poslove zaštite prirode na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana.

Članak 2.

Ovom Odlukom u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana prima se:

Ivana Horvat, Trnavska 30, 40324 Goričan, OIB: 99717987631.

Članak 3.

Izabrana djelatnica sklopit će s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode Ugovor o radu u kojem će biti definirani svi propisani elementi koji proizlaze iz ove Odluke i Zakona o radu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

OBRAZLOŽENJE

Ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisao je Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za opće poslove zaštite prirode unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana (rad na projektu „Zlikovci u prirodi“ u trajanju od 50 mjeseci), temeljem Odluke, KLASA: 112-02/23-01/3, URBROJ: 2109-63-01-23-01 od 10. 7. 2023. Povjerenstvo za provedbu Natječaja provelo je postupak testiranja kandidata koji su dostavili potpunu dokumentaciju traženu Natječajem i zadovoljili formalne uvjete iz Natječaja te nakon završenog postupka podnijelo Izvješće (KLASA: 112-02/23-01/3, URBROJ: 2109-63-02-23-13 od 31. 7. 2023. godine) koje kao prilog čini sastavni dio ove Odluke.

mr. sc. Siniša Golub, ravnatelj ustanove