OKONČANO: NATJEČAJ za zapošljavanje Stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1. ožujka 2024. do 30. lipnja 2024. godine.

Na temelju članka 17. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (Službeni glasnik Međimurske županije broj 11/2022) i Odluke ravnatelja (KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 2109-63-01-24-01) od 19. siječnja 2024., ravnatelj Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje Stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju

unutar Stručne službe Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1. ožujka 2024. do 30. lipnja 2024. godine

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili intergrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, interdisciplinarnih (geografija), biotehničkih, biomedicinskih, društvenih i tehničkih područja ili stručni prvostupnik (VŠS iz prirodnih, interdisciplinarnih (geografija), biotehničkih, biomedicinskih, društvenih i tehničkih područja)

-poznavanje dva jezika (engleskog i drugog) u govoru i pismu

-interpretacijske i prezentacijske vještine

-znanje rada na računalu

-hrvatsko državljanstvo

-položen vozački ispit B kategorije

-poželjno: položen stručni ispit za turističkog vodiča za područje Međimurske županije i/ili certifikat za vodiča-interpretatora.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje), podnositelj je dužan priložiti:

-motivacijsko pismo;

-životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu;

-dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugi vjerodostojan dokaz);

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, preslika putovnice ili vojne iskaznice, preslika domovnice – ne starije od 6 mjeseci sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21);

-dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne starija od 6 mjeseci);

-izvornik Uvjerenja ili ovjerena preslika Uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja);

-dokaz o poznavanju dva jezika (engleskog i drugog) u govoru i pismu.

Mjesto rada: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1 – Križovec, 40315 Mursko Središće.

Kratak opis poslova na radnom mjestu: sudjelovanje u stručnom radu, sudjelovanje u provedbi edukativnih programa za različite ciljne skupine, sudjelovanje u izradi interpretativnih i edukativnih sadržaja o prirodnim i kulturnim vrijednostima zaštićenog područja (uključujući publikacije, sadržaje za mrežne stranice, društvene mreže i dr.), obavljanje potrebne grafičke i informatičke obrade promotivnih materijala Ustanove, obavljanje promidžbenih aktivnosti u Ustanovi, vođenje posjetitelja u centrima za posjetitelje te na terenu, sudjelovanje u provedbi kampanja i edukacijskih događanja, vođenje evidencije o posjetiteljima koji sudjeluju u edukativnim sadržajima i provođenje evaluacije istih te surađivanje s lokalnom zajednicom i drugim dionicima na interpretaciji prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Prijavu na Natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17), pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na Natječaj te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Natječaj dužni su priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 127/17, 98/19 i 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je, uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 48. st. 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je, uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje -843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom temeljem čl. 13. navedenog Zakona.

Kandidat, pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 22. st. 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 57/10, 80/10 i 93/11).

Uz prijavu na Natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova iz Natječaja.

Prijavom na Natječaj kandidat daje privolu Međimurskoj prirodi za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Međimurske prirode. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na Natječaj. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima, odnosno u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Međimurske prirode. Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te provodi pisanu provjeru znanja (testiranje) i/ili razgovor (intervju) radi utvrđivanja: stručnih znanja, sposobnosti i vještina; provjere uspješnosti u obavljanju poslova iz Natječaja; vjerodostojnosti navoda iz prijave za Natječaj; navoda iz životopisa te istovjetnosti priloženih dokumenta. Na temelju rezultata pisane provjere znanja (testiranja) i/ili razgovora (intervjua), Povjerenstvo će odabrati kandidata s kojim će Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine.

Krajnji rok za zaprimanje prijava je 7. veljače 2024. godine do 12.00 sati. Prijava se smatra pravodobnom ukoliko je ZAPRIMLJENA do krajnjeg roka za zaprimanje prijava 7. veljače 2024. godine do 12.00 sati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i dokumente navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj te će o tome biti obaviještena.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te zadovoljavaju formalne uvjete propisane Natječajem bit će pozvani na pisanu provjeru znanja (testiranje) i/ili razgovor (intervju) pred Povjerenstvom.  Povjerenstvo će o vremenu i mjestu pismenog testiranja i/ili intervjua obavijestiti kandidate putem elektroničke pošte. Ako kandidat ne pristupi pismenom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Predviđeni početak rada: 1. ožujka 2024. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo pismenim putem fizičkom poštom preporučeno ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu ustanove:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Trg međimurske prirode 1, Križovec

40315 Mursko Središće

s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za Stručnog suradnika za edukaciju i interpretaciju“.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode zadržava pravo poništenja Natječaja kao i pravo ne izvršiti izbor po raspisanom Natječaju, bez obrazloženja.

Natječaj je objavljen 26. siječnja 2024. godine na službenoj mrežnoj stranici Međimurske prirode www.medjimurska-priroda.info, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u regionalnom tjedniku „Međimurske novine“.

mr. sc. Siniša Golub

                                                                                                                   ravnatelj

KLASA: 112-01/24-01/1

URBROJ: 2109-63-01-24-02

Križovec, 26. siječnja 2024.