Istraživanje vrste DVOPRUGASTI KOZAK

Istraživanje prisutnosti i praćenje vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) 

Graphoderus bilineatus (Dvoprugasti kozak) pripada porodici Dytiscidae (kozaci) i vrsta je vodenog kornjaša (red Coleoptera). Tijelo je mu je široko, ovalno i najšire u zadnjoj trećini. Pronotum mu je žut i obrubljen s vrlo tankim tamnim rubovima na prednjoj i stražnjoj strani, što ga razlikuje od ostalih sličnih vrsta ovog roda. Mužjaci na prednjim nogama imaju prijanjalke koje imaju ulogu tijekom razmnožavanja. Graphoderus bilineatus je predatorska vrsta koja se hrani ličinkama ostalih kukaca i malim rakovima. Odrasle jedinke su odlični plivači, a usred nepovoljnih uvjeta mogu migrirati do drugih vodenih površina. Najveća aktivnost odraslih jedinki u Hrvatskoj zabilježena je od početka svibnja do kraja srpnja.

graphoderus bilineatus 1

 Sl. 1. Dvoprugasti kozak

(snimila: M. Temunović)

Staništa na kojima se pojavljuje vrsta Graphoderus bilineatus pripadaju tipu stalnih i povremenih stajaćica. U ovu grupu staništa pripadaju plitka slatkovodna jezera, mrtvaje, riječni rukavci, bare, lokve, ribnjaci, kanali, tzv. „materijal grabe“ (specifična staništa antropogenog porijekla nastala iskopavanjem materijala za gradnju nasipa, a čije zajednice sliče prirodnim staništima), te poplavne livade. Vrsta preferira pliće osunčane stajaćice trajnijeg karaktera sa s prozirnom vodom, blago položenih obala obraslih vegetacijom, te prisutnom bogatom makrofitskom vegetacijom.

Graphoderus bilineatus je ugrožena NATURA 2000 vrsta (nalazi se na Dodatku II i Dodatku IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore), a navedena je i u Dodatku II Bernske Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa. Prema IUCN-ovom crvenom popisu ova vrsta je globalno ugrožena i nalazi se u kategoriji osjetljiva (VU), što znači da postoji visoki rizik od izumiranja.

Unatoč relativno širokoj distribuciji, ova vrsta je u potpunosti nestala ili je u značajnom opadanju brojnosti u većem dijelu svog europskog areala. Na području srednje i južne Europe populacije ove vrste se iznimno rijetko pronalaze, a stanje u većini europskih zemalja je ocjenjeno kao „nepovoljno“. Razlozi ugroženost ove vrste su promjene u vodnom režimu (odvodnjavanje, regulacija vodotoka i dr.), različite fizičke promjene pod utjecajem čovjeka npr. zatrpavanje i zagađenje malih vodenih površina ili prirodno zaraštavanje, osobito manjih močvarnih staništa. Još jedan od važnijih razloga ugroženosti je i eutrofikacija, kao proces obogaćivanja vode nutrijentima uslijed čega vodene površine ubrzo zaraštavaju, te naposljetku presuše. Kao jedan od vrlo vjerojatnih razloga opadanja brojnosti ove vrste navedena je i prevelika gustoća populacija riba koje se njome hrane.

Godine 2010. Udruga BIOM započela je sa sustavnim istraživanjem prisutnosti i praćenjem vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u poplavnim i močvarnim staništima kontinentalne Hrvatske. Tijekom tri godine uspješno provedenog projekta istraženo je u Hrvatskoj preko 100 različitih postaja (vodenih staništa), a vrsta je dosad zabilježena na ukupno 7 lokaliteta i 25 postaja na područjima: Lonjsko polje, Odransko polje, Sunjsko polje, Kopački rit, Donji tok Drave, Dunav sjeverno od Kopačkog rita i Dunav – Vukovar. Cilj je nastaviti s kartiranjem i praćenjem ove ugrožene vrste i prateće faune vodenih kornjaša na potencijalnim pogodnim staništima kako bi se procijenilo stvarno područje rasprostranjenosti vrste u Hrvatskoj koje je do sad nepoznato, kao i trend promjene u dinamici populacija. Ovi podaci nužni su za učinkovitiju zaštitu ove izrazito ugrožene vrste.

Tijekom 2013. godine istraživanje se provodi na novim, dosad još ne istraženim lokalitetima na području rijeke Mure od slovenske granice do ušća Mure u Dravu, te uz srednji tok rijeke Drave. Na ovom području svaka pogodna postaja obići će se najmanje dva puta tijekom 2013. godine u periodu od svibnja do kraja srpnja, uključujući preliminarni obilazak terena i odabir postaja u suradnji sa Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode te Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Virovitičko-podravske županije.

Istraživanje_za web

Sl. 2.  Terenski obilazak lokaliteta na području rijeke Mure

(snimio: Z. Varga)

Voditeljice projekta:

Martina Temunović, dipl.ing.biol.

mr. sc. Nataša Turić

Nositelj projekta:

Udruga BIOM

Preradovićeva 34

10 000 Zagreb

e-mail: info@biom.hr

www.biom.hr

Suradnici na projektu:

Edin Lugić, prof. biol., Petra Kutleša, Msc.biol., Matija Andrić, prof. biol., Tomislav Hudina, Krešimir Mikulić, dipl.ing.biol, Goran Vignjević, prof. biol.

Projekt je financiran od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode i Hrvatskih voda.