Monitoring vrste Astacus astacus

A  astacus

I ove godine Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode krajem mjeseca srpnja i početkom kolovoza provodi monitoring autohtone vrste riječni rak (Astacus astacus)  na području Međimurja. Navedeni monitoring nastavak je istraživanja Sare Janković „Rasprostranjenost i populacijske značajke invazivne vrste raka Pacifastacus leniusculus i autohtone vrste raka Astacus astacus na području Međimurja“ provedenog 2010. godine te nastavak monitoringa koji je započet 2013. godine.

Mjesec srpanj i kolovoz pogodni su za istraživanje rakova jer je to razdoblje njihove povećane aktivnosti zbog visokih temperatura zraka. Uzorkovanje rakova biti će provedeno na 10 vodenih površina na način da će na svakoj lokaciji biti postavljeno tri odnosno šest LiNi vrša sa mamcem. Nakon jedne lovne noći vrše će biti izvađene iz vode te će se u slučaju prisutnosti rakova utvrditi njihova vrsta, spol, morfometrijske osobine (dužina i širina karapaksa, ukupna dužina) i težina. Nakon toga, jedinke rakova biti će vraćene na mjesto pronalaska. Iz dobivenih podataka napravit će se usporedba sa rezultatima dobivenim 2013. i 2014. godine te će se utvrditi kretanje veličine populacije rakova.

Vrsta A. astacus autohtona je vrsta slatkovodnih rakova u Međimurju te je bila prirodno rasprostranjena u rijeci Muri i potocima diljem Međimurja. Nakon pojave invazivne sjeverno-američke vrste signalni rak (Pacifastacus leniusculus) u rijeci Muri i Dravi, ova je kompetitivno jača, agresivnija i fertilnija invazivna strana vrsta smanjila rasprostranjenost autohtone vrste riječni rak u rijeci Muri, tako da nalaz riječnog raka u rijeci Muri, usprkos intenzivnim istraživanjima, nije potvrđen od 2007. godine. Stoga je autohtona vrsta riječni rak danas ograničena najvećim dijelom na izolirane umjetne vodene površine (šljunčare i sl.) u koje je unesena od strane čovjeka.

A  astacus

 Sl. 1. Astacus astacus

P  leniusculus

Sl. 2. Pacifastacus leniusculus

Osim negativnog utjecaja na autohtone populacije rakova, guste populacije invazivnih vrsta rakova mogu negativno utjecati na riblje populacije zbog predacije ribljih jaja te kompeticije s ribama dna oko hrane i skloništa. Također, s obzirom da rakovi grade skloništa ukopavanjem u obale, populacije velikih gustoća mogu pridonijeti povećanju erozije obale.

Cilj je ovog monitoringa utvrditi prisutnost autohtone vrste riječni rak na lokacijama na kojima je zabilježen 2010. te 2013. i 2014.  godine, kako bi se moglo pristupiti njegovoj aktivnoj zaštiti posebice kroz različite edukacije i osvješćivanje javnosti. Time se želi spriječiti širenje invazivne vrste signalni rak i njegovo namjerno ili nenamjerno prenošenje u ostale vodotoke Međimurja te osigurati opstanak strogo zaštićene vrste, čije je očuvanje važan element NATURA 2000 mreže, Regionalnog parka Mura-Drava kao i rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.