Košnja unutar Ekološke mreže Natura 2000

Jedno od zaštićenih područja Ekološke mreže Natura 2000 kojim upravlja Međimurska priroda je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove pod nazivom Međimurje (kod područja HR2001346). Na tom području nastojimo očuvati staništa nizinskih košanica, posebno onih na kojima raste biljka ljekovita krvara (Sanguisorba officinalis) o kojoj su ovisni ugroženi leptiri veliki livadni plavac (Phengaris teleius) i zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous), ali i drugi poput kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar) i danje medonjice (Euplagia quadripunctaria). Područje ekološke mreže Međimurje prostire se od Brezja i Lopatinca na južnom dijelu područja, preko Frkanovca i Merhatovca, pa sve do Zebanca i Štrukovca na sjeveru. Unutar toga područja nalazi se i spomenik prirode Bedekovićeve grabe.

Uredbom o proglašenju ekološke mreže propisane su smjernice za mjere zaštite koje se primjenjuju na sve pravne i fizičke osobe koje na tim područjima koriste prirodna dobra i obavljaju određene poslove i zahvate. Jedan od važnijih subjekata s kojim intenzivno surađujemo na primjeni mjera zaštite prilikom obavljanja poslova održavanja i obnavljanja vodotoka i vodnih građevina su Hrvatske vode koje upravljaju vodnim dobrima na predmetnom području. Hrvatske vode donose Program poslova održavanja voda u području zaštite od štetnog djelovanja voda za četverogodišnje razdoblje 2019. – 2022. godine za koji su izdani uvjeti i mjere zaštite prirode od Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike. Čuvari prirode surađuju s djelatnicima Hrvatskih voda kako bi se poštovali izdani uvjeti i provodile mjere zaštite prirode na terenu.

Jedna od važnijih aktivnosti koju provode i fizičke i pravne osobe na terenu je košnja. Najvažnija mjera koju nastojimo implementirati na livadama košanicama za očuvanje zaštićenih leptira plavaca je zabrana košnje od 15. lipnja do 15. rujna. Zabrana košnje u navedenom razdoblju jedna je od mjera čiji je cilj poboljšati krajobraznu kvalitetu i ukupnu biološku raznolikost na ciljnom području, a primjenjuje se na dijelovima gdje je utvrđena prisutnost ugroženih vrsta leptira plavaca.

Hrvatske vode uklanjaju vegetaciju košnjom trave s dna i pokosa korita vodotokova kojima upravljaju. Zabranjuje se košnja strojevima za malčiranje, već isključivo uređajima za košnju, uz visinu košnje od minimalno 8 cm od tla. Nakon košnje potrebno je ukloniti pokošeni biljni materijal. Prije izvođenja radova po potrebi se obavlja zajednički obilazak terena djelatnika Hrvatskih voda i čuvara prirode te se radovi provode u suradnji i dogovoru s Međimurskom prirodom. Izvođenje radova ne smije poremetiti hidrološki režim okolnih vlažnih staništa. Prilikom izvođenja radova ograničava se kretanje mehanizacije u najvećoj mogućoj mjeri na pristupne i servisne putove i nužni uski radni pojas.

 

Čuvari prirode sami održavaju jednu česticu koja se nalazi uz rub spomenika prirode Bedekovićeve grabe sukladno mjerama zaštite prirode. Tako su čuvari prirode pokosili česticu koja je, zbog ranijeg neodržavanja, obrasla stranim invazivnim vrstama – bagremom i zlatošipkom. Ta je čestica, zbog svojeg položaja i specifične mikroklime, značajna  za očuvanje mravinjaka koji su važna karika u životnom ciklusu zaštićenih leptira iz roda Phengaris na obližnjim grabama. Navedene invazivne vrste prijete mravinjacima, ali i okolnoj vegetaciji. Redovna košnja zlatošipke i bagrema jedna je od aktivnosti koju čuvari prirode poduzimaju u mukotrpnoj borbi sa stranim invazivnim vrstama.