NATJEČAJ za ravnatelja/icu ustanove – OKONČANO

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članaka 17. i 23. Statuta Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (pročišćeni tekst), Upravno vijeće raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

MEĐIMURSKE PRIRODE – Javne ustanove za zaštitu prirode

(na mandatno razdoblje od četiri godine)

 

Kandidat za ravnatelja/icu Javne ustanove Međimurska priroda (u daljnjem tekstu: Javne ustanove) mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – prirodoslovnog ili društvenog usmjerenja,

-državljanstvo Republike Hrvatske,

-najmanje 5 godina radnog iskustva u struci na rukovodećoj poziciji,

-posjedovanje organizacijskih sposobnosti,

-posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

-samostalno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,

-poznavanje procesa pripreme i provođenja projekata financiranih iz EU fondova.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • životopis u Europass formatu s dodatnom listom odrađenih projekata kao dokaz organizacijskih sposobnosti,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • preslik osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu RH,
  • potvrdu HZMO-a o ukupno ostvarenom radnom stažu,
  • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 5 godina radnog iskustva na rukovodećoj poziciji: npr. ugovor o radu, odgovarajuće rješenje, potvrda i/ili preporuka poslodavca ili slično,
  • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 3 mjeseca,
  • program rada i vizija razvoja Javne ustanove za razdoblje četverogodišnjeg mandata.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, Upravno vijeće provest će razgovor na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako se kandidat ne odazove pozivu na razgovor smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Skupština Međimurske županije na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine, s Ugovorom o radu na određeno vrijeme. Mjesto rada je selo Križovec, Mursko Središće, Međimurska županija.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Natječaj za izbor ravnatelja/ice – NE OTVARAJ” u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama www.medjimurska-priroda.info, na adresu Javne ustanove. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Javna ustanova zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti.

MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Dragica Vugrinec, ing.

predsjednica Upravnog vijeća, v.r.

 

Klasa: 003-06/20-01/9

Urbroj: 2109-15-04-20-03

Križovec, 25. rujna 2020.

 

Natječaj objavljen u Narodnim novinama možete pronaći na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8304638.html?fbclid=IwAR2S4Ga_5VQzMmmf_zkcqjVyHPn58-k-Y-vCVjNbwnYa8fKSfXP4LmDXYnA