Natura2000 – proglašena 26. rujna 2013.

26. rujna 2013.

Natura2000_logoNa današnjoj sjednici, Vlada je donijela Uredbu o ekološkoj mreži kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske, ujedno i ekološka mreža Natura 2000. Uredbom se za svako pojedino područje ekološke mreže utvrđuju ciljne vrste i stanišni tipovi radi kojih se uspostavlja to područje ekološke mreže te se utvrđuje kartografski prikaz područja ekološke mreže.

 

‘Donošenjem ove uredbe, Hrvatska će ispuniti jednu od najznačajnijih i najzahtjevnijih obveza iz pristupnih pregovora u području zaštite prirode. Njome se, naime, proglašavaju područja koja će postati sastavni dio europske ekološke mreže Natura 2000′ – istaknuo je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza u svom današnjem predstavljanju Uredbe o ekološkoj mreži na Vladi.

Uredba uz to definira i kriterije temeljem kojih se utvrđuju područja ekološke mreže. Radi se o područjima značajnim za očuvanje ptica koja se utvrđuju temeljem Direktive o očuvanju divljih ptica te o područjima značajnim za ostale vrste i stanišne tipove koja se utvrđuju temeljem Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta.

Također, Uredba utvrđuje i referentni popis vrsta i stanišnih tipova, odnosno, popis vrsta i stanišnih tipova prisutnih na teritoriju Republike Hrvatske radi kojih izdvaja područje ekološke mreže Natura 2000. Odmah po njenom donošenju, Republika Hrvatska obavezna je Europskoj komisiji dostaviti bazu podataka o područjima ekološke mreže Natura 2000. Njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Uredba o proglašenju ekološke mreže iz 2007. godine.

Ekološka mreža Natura 2000 proglašena Uredbom obuhvaća 37% kopnenog teritorija RH i 16% obalnog mora, odnosno 29% ukupnog teritorija RH. Sastoji se od 38 područja značajnih za ptice te 742 područja značajna za ostale vrste i stanišne tipove. Obuhvaćena su područja za koja su propisani mehanizmi postupanja koji su još Zakonom o zaštiti prirode iz 2005. godine bili preneseni u zakonodavstvo RH, primjerice Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.